Nieuwe visitatiesystematiek goedgekeurd

De Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en V&VN Dialyse & Nefrologie zijn in het voorjaar van 2019 akkoord gegaan met aanpassing van het kwaliteitssysteem Dialyse. De vernieuwde normensystematiek wordt van kracht zodra het implementatietraject is afgerond, uiterlijk 31 december 2019. Voor dialyseafdelingen die onderdeel zijn van een ziekenhuis, is voor de certificatie een overgangsregeling... Lees verder »

PROMs dialyse: eerste centra zijn gestart

Dialysepatiënten kunnen vanaf november 2018 zelf rapporteren over de door hen ervaren uitkomsten van behandeling (PROMs). Nefrovisie heeft daarvoor via de centrumportal in Nefrodata een online vragenlijst beschikbaar gesteld. Alle patiënten die toestemming hebben gegeven voor registratie in de kwaliteitsregistratie Renine komen hiervoor in aanmerking. De vragenlijsten zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks... Lees verder »
Subsidie voor DIALOGICA-onderzoek

Hebben ouderen baat bij dialyse?

In Nederland zijn momenteel meer dan 6300 patiënten met nierfalen afhankelijk van dialyse. Het merendeel van de nieuwe dialysepatiënten is ouder dan 70 jaar. Dialyse is zwaar, kostbaar en de mortaliteit onder deze groep is hoog. Voor een deel van deze ouderen is conservatieve zorg in plaats van dialyse misschien een beter alternatief. Het... Lees verder »

Nefrovisie-sessie NND-dagen: sturen op uitkomsten

Op 26 maart heeft Nefrovisie tijdens de Nederlandse Nefrologiedagen haar jaarlijkse sessie georganiseerd rondom het thema uitkomstgestuurde zorgevaluatie. Uitkomsten worden in toenemende mate gebruikt om de kwaliteit van geleverde zorg te meten. Deze uitkomsten kunnen vanuit verschillende perspectieven beoordeeld worden. Dat is ook wenselijk, want voor de patiënt, de zorgverlener en de zorgverzekeraar zijn... Lees verder »

Belangrijk nieuws over de visitatie

De Nederlandse Nefrologiedagen vonden dit jaar plaats op 26 en 27 maart. De Klinische Vergadering van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft daar de voorstellen van de Commissie Herziening Visitatiesystematiek (CHV) goedgekeurd. V&VN Dialyse & Nefrologie heeft eveneens haar akkoord gegeven, na een online stemming. Met ingang van een later vast te stellen tijdstip... Lees verder »

Procedure dataverstrekking vanuit Renine herzien

Nefrovisie heeft in de afgelopen jaren regelmatig verzoeken van onderzoekers gehonoreerd om gegevens uit Renine te mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Nefrovisie beoogt hiermee de ontwikkeling van betere nierzorg te ondersteunen. In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverstrekking (AVG) van kracht geworden. Aanleiding voor de beheercommissie Renine om de regels voor rechtmatige gegevensverstrekking met... Lees verder »

Resultaten dataverificatie Renine in 2018

Sinds 1 januari 2018 controleert Nefrovisie de juistheid van patiëntgegevens die de dialysecentra in Nederland aan Renine doorgeven. Dit doen we in opdracht van de plenaire visitatiecommissie (PVC) en het is een onderdeel van de visitatie geworden. Op basis van gecontroleerde gegevens kan een juist oordeel over de kwaliteit van zorg worden geleverd. Een medewerker... Lees verder »

Nascholing mei-juni 2019

Nascholing richtlijn chronische nierschade en SGA-workshop In samenwerking met congresorganisator Two Hands Events zal Nefrovisie in mei-juni 2019 een regionale nascholing organiseren over de multidisciplinaire richtlijn (MDR) chronische nierschade. In zes regio’s wordt een ‘chronische-nierschade-spreekuur’ georganiseerd waar met een panel drie cases worden besproken. De nascholing is gericht op de eerste én de tweede lijn... Lees verder »

Visitaties 2018: de mening van de centra gepeild

Als ondersteunend bureau voor de kwaliteitsvisitaties door leden van de PVC is Nefrovisie nauw betrokken bij het visitatieproces van de dialysecentra. Om dit proces continu te verbeteren peilt Nefrovisie na afloop van iedere visitatie de ervaringen van de bezochte dialysecentra met behulp van een evaluatievragenlijst. De resultaten van de evaluaties over het jaar 2018... Lees verder »

Wijziging bestuur Nefrovisie

Per 1 april 2019 is prof. dr. Frans van Ittersum gestopt als bestuurslid van Nefrovisie omdat zijn termijn afliep als voorzitter van de sectie Registratie NFN. Frans is bij de start van Nefrovisie in 2014 een half jaar ad-interim uitvoerend bestuurder geweest en heeft daarmee een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van Nefrovisie.... Lees verder »