Over PROMs:

‘Mensen moeten er het nut van inzien, anders gaat het niet werken’

Binnenkort kunnen dialysepatiënten bij hun behandelaars aangeven welke uitkomsten van behandeling voor hen vooral van belang zijn. Daarvoor bestaan sinds 2016 zogenaamde PROMs (patient reported outcome measures). Wat is nu de beste manier om die PROMs te implementeren? Hoe de kloof te overbruggen tussen wat behandelaars bel oven en wat de patiënt ervaart? Wim... Lees verder »

Pilotstudie PROMs laat grote verschillen tussen centra zien

Patiëntgerapporteerde uitkomsten spelen een steeds belangrijkere rol binnen de gezondheidszorg, zo ook binnen de nefrologie. Sinds 2016 wordt gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van PROMs als onderdeel van de dialysebehandeling. Door middel van een pilotstudie maakten 16 Nederlandse dialysecentra reeds kennis met het gebruik van PROMs binnen hun klinische praktijk. De dialysepatiënten in deze... Lees verder »

Start landelijke uitvraag PROMs voor dialysepatiënten

Iedereen in de zorg – van zorgverlener tot bestuurder, van patiënt tot verzekeraar – heeft het over uitkomsten van de zorg. Steeds vaker gaat het dan ook om uitkomsten die patiënten zelf rapporteren: patient reported outcome measures, kortweg PROMs. Binnen de nefrologie hebben we ons lang voorbereid op het ‘uitrollen’ van de PROMs voor... Lees verder »

Update PROMs

Sinds 2016 bestaan er PROMs voor dialyse en nierfalen. Deze zijn getoetst in een pilot waaraan zestien dialysecentra hebben meegewerkt. Vanaf september 2018 worden alle Nederlandse dialysepatiënten in de gelegenheid gesteld om de uitkomsten van behandeling die voor hen van belang zijn aan te geven met behulp van PROMs. Nefrovisie zal dit proces coördineren. PROMs... Lees verder »

Nieuwe richtlijnen Chronische Nierschade

Er is wederom goed nieuws op het gebied van richtlijnen. Op 6 april is de multidisciplinaire richtlijn Chronische Nierschade gepubliceerd in de richtlijnendatabase. Deze richtlijn vervangt de Landelijke Transmurale Afspraak CNS uit 2009 en de NFN richtlijn Chronische Nierschade uit 2016. Na het gereedkomen van de multidisciplinaire richtlijnen ‘Nierfunctievervangende behandeling: wel of niet’ en... Lees verder »

Ellen ter Gast: ‘Vertel de patiënten een helder verhaal’

Op 28 maart gaf de filosoof en medisch bioloog Ellen ter Gast een lezing tijdens de Nederlandse Nefrologie Dagen. Haar stelling: ‘Als we willen dat 100% van de nierpatiënten persoons- en gezondheidsgegevens aanlevert voor onze datasystemen, moeten we ze echt een beter verhaal vertellen!’ Wat ze daarmee bedoelt, legt ze graag nog eens uit.  Ellen... Lees verder »

Evaluatie visitaties 2017: hoge respons én goede beoordeling

Nefrovisie ondersteunt de plenaire visitatiecommissie (PVC) bij het visiteren van de dialysecentra. Wij vinden het belangrijk om dit proces goed te evalueren. Daarom worden na afloop van iedere visitatie de ervaringen van de bezochte dialysecentra uitgevraagd met behulp van een online vragenlijst. De evaluaties over het jaar 2017 laten een positief beeld zien: de... Lees verder »

Nefrovisie en de AVG

Nefrovisie heeft haar privacybeleid herzien naar aanleiding van het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij nodigen u uit hiervan kennis te nemen. Om uw privacy te waarborgen houden wij ons aan de wet- en regelgeving rondom persoonsgegevens; wij verwerken deze uitsluitend als dat strikt noodzakelijk is. U heeft het recht uw persoonsgegevens... Lees verder »

Nierstichting en Nierpatienten Vereniging Nederland introduceren Nieren.nl

De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en de Nierstichting hebben op 18 april 2018 de website nieren.nl geïntroduceerd als één online omgeving voor nierpatiënten, hun naasten en andere betrokkenen. Op nieren.nl kunnen bezoekers betrouwbare informatie vinden over nierschade en over het leven met een nieraandoening. Het platform heeft een bibliotheek met meer dan 600 artikelen. Een eigen redactie verzamelt, selecteert en... Lees verder »

Doseringsadviezen medicatie bij dialyse beschikbaar

De apothekerskoepel KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) heeft het project afgerond om doseringsadviezen voor medicatie bij dialysepatiënten op te stellen. De adviezen zijn beschikbaar voor voorschrijvers en apothekers via de elektronische medicatiebewakingssystemen. Deze adviezen zijn het resultaat van een twee jaar durend project van de KNMP. De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek... Lees verder »