Kwaliteitsvisitatie

Om de kwaliteit van zorg te blijven monitoren, gebruiken dialysecentra in Nederland het kwaliteitssysteem dialyse. Dit kwaliteitssysteem bestaat uit:

 • toetsing van het beroepsinhoudelijk handelen (visitatie) en
 • toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem (accreditatie of certificering).

De visitatie wordt uitgevoerd door visitatoren van de Plenaire Visitatie Commissie NFN – V&VN Dialyse & Nefrologie (PVC). Nefrovisie biedt de PVC bij de kwaliteitsvisitaties secretariële en technische ondersteuning.

 • Werkwijze
 • Historie
 • Patiëntenparticipatie
 • Visitatie
 • Accreditatie/Certificering

Visitatoren van de PVC toetsen het beroepsinhoudelijk handelen. Dit doen zij op basis van het Normendocument Visitatie Dialysecentra en met de benchmarkrapporten van de gegevens uit Nefrodata. Hierbij gebruiken de visitatoren de tracer-methodiek.

De PVC bestaat uit ervaren internist-nefrologen en dialyseverpleegkundigen. Het lidmaatschap en de werkwijze van de PVC zijn  reglementair  vastgelegd.

De visitatie vindt eenmaal per 4 jaar plaats met een fysiek bezoek. Aan de visitatie gaat een kwaliteitscontrole op de invoer van de Nefrodata-gegevens vooraf: de dataverificatie. Hierbij worden steekproefsgewijs de Nefrodata-gegevens gecontroleerd met de brongegevens in het dialysecentrum. Dit vindt meestal online plaats.

Nefrovisie ondersteunt het visitatieproces: wij plannen de visitatiebezoeken, helpen bij het uitwerken van rapportages, regelen de financiën, voeren de dataverificatie uit en faciliteren de aanlevering en uitwisseling van documenten. De online visitatietool Exata biedt tijdens het gehele visitatieproces een veilige en efficiënte manier van werken. Daarnaast organiseren wij de vergaderingen van de PVC  en zorgen wij voor de secretariële ondersteuning hierbij. Het normendocument wordt daarnaast met behulp van Nefrovisie gereviewd en zonodig aangepast. De laatste versie is altijd op de website van Nefrovisie beschikbaar.

Voor meer informatie over visitatie en certificering kunt u contact opnemen via visitatie@nefrovisie.nl.

Toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem vindt plaats op basis van de HKZ-norm of het ZKN-keurmerk. Dialysecentra die bij een ziekenhuis horen, kunnen het kwaliteitsmanagement laten toetsen in het kader van een ziekenhuisbrede accreditatie of certificering. Voorbeelden hiervan zijn: Qualicor Europe-accreditatie, JCI-accreditatie of ISO-certificatie . 

 Voor meer informatie over visitatie en certificering kunt u contact opnemen via  visitatie@nefrovisie.nl. 

 • Historie

Historie

In 1996 wordt de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) opgericht. HKZ ontwikkelt uniforme kwaliteitsstandaarden voor de gezondheidszorg gekoppeld aan de ISO-9001 normeringen. De Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) stelt hiervoor, ook in 1996, de eerste plenaire visitatiecommissie (PVC) in. Aanvankelijk visiteren alleen de nefrologen de dialyseafdelingen, later doen ze dat samen met dialyseverpleegkundigen.

Het eerste HKZ-dialyse-certificatieschema verschijnt in 1999. In dit schema is − naast het toetsen van het kwaliteitsmanagementsysteem − ook de beroepsinhoudelijke toetsing opgenomen. Dit schema is de afgelopen jaren met regelmaat aangepast aan nieuwe inzichten en veranderende normeringen.

Vanaf 2006 hanteren de zorgverzekeraars het HKZ schema als inkoopindicator voor dialysezorg. In 2017 zijn alle dialysecentra HKZ-gecertificeerd.

In 2019 wordt het besluit genomen om de HKZ-certificering niet langer verplicht te stellen voor dialysecentra die onderdeel zijn van een ziekenhuis. Het kwaliteitssysteem dialyse wordt volledig vernieuwd. Visitatie en certificering worden van elkaar losgekoppeld. Het systeem wordt daarmee tweeledig:

 • een beroepsinhoudelijke visitatie (door de PVC)
 • een certificering of accreditatie van het kwaliteitsmanagementsysteem.

De gemaakte aanpassingen zijn goedgekeurd door de NFN en de V&VN Dialyse en Nefrologie. Ook  Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft de aanpassingen goedgekeurd.

 • Algemeen

Patiëntenparticipatie

De Plenaire Visitatie Commissie wil patiënten meer betrekken in het kwaliteitssysteem. In een pilotonderzoek, uitgevoerd in 2022, is onderzocht wat de meerwaarde is van deelname van patiënten als ervaringsdeskundige aan de visitatie. 

De pilot is uitgevoerd bij 4 visitaties. Onderdeel van deze pilot waren interviews door een ervaringsdeskundige met patiënten van het gevisiteerde centrum. De conclusie van de pilot is dat door de inbreng van ervaringsdeskundigen een completer beeld ontstaat van de kwaliteit van zorg. De organisatie rondom deelname van de ervaringsdeskundige moet wel verbeterd worden. Het project zal dan ook vervolgd worden met een nieuwe pilotstudie. 

Bekijk voor meer informatie over de pilot patiëntparticipatie de  website van de NVN. 

 

Visitatoren van de PVC toetsen het beroepsinhoudelijk handelen. Dit doen zij op basis van het Normendocument Visitatie Dialysecentra en met de benchmarkrapporten van de gegevens uit Nefrodata. Hierbij gebruiken de visitatoren de tracer-methodiek.

De PVC bestaat uit ervaren internist-nefrologen en dialyseverpleegkundigen. Het lidmaatschap en de werkwijze van de PVC zijn  reglementair  vastgelegd.

De visitatie vindt eenmaal per 4 jaar plaats met een fysiek bezoek. Aan de visitatie gaat een kwaliteitscontrole op de invoer van de Nefrodata-gegevens vooraf: de dataverificatie. Hierbij worden steekproefsgewijs de Nefrodata-gegevens gecontroleerd met de brongegevens in het dialysecentrum. Dit vindt meestal online plaats.

Nefrovisie ondersteunt het visitatieproces: wij plannen de visitatiebezoeken, helpen bij het uitwerken van rapportages, regelen de financiën, voeren de dataverificatie uit en faciliteren de aanlevering en uitwisseling van documenten. De online visitatietool Exata biedt tijdens het gehele visitatieproces een veilige en efficiënte manier van werken. Daarnaast organiseren wij de vergaderingen van de PVC  en zorgen wij voor de secretariële ondersteuning hierbij. Het normendocument wordt daarnaast met behulp van Nefrovisie gereviewd en zonodig aangepast. De laatste versie is altijd op de website van Nefrovisie beschikbaar.

Voor meer informatie over visitatie en certificering kunt u contact opnemen via visitatie@nefrovisie.nl.

Toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem vindt plaats op basis van de HKZ-norm of het ZKN-keurmerk. Dialysecentra die bij een ziekenhuis horen, kunnen het kwaliteitsmanagement laten toetsen in het kader van een ziekenhuisbrede accreditatie of certificering. Voorbeelden hiervan zijn: Qualicor Europe-accreditatie, JCI-accreditatie of ISO-certificatie . 

 Voor meer informatie over visitatie en certificering kunt u contact opnemen via  visitatie@nefrovisie.nl. 

Historie

In 1996 wordt de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) opgericht. HKZ ontwikkelt uniforme kwaliteitsstandaarden voor de gezondheidszorg gekoppeld aan de ISO-9001 normeringen. De Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) stelt hiervoor, ook in 1996, de eerste plenaire visitatiecommissie (PVC) in. Aanvankelijk visiteren alleen de nefrologen de dialyseafdelingen, later doen ze dat samen met dialyseverpleegkundigen.

Het eerste HKZ-dialyse-certificatieschema verschijnt in 1999. In dit schema is − naast het toetsen van het kwaliteitsmanagementsysteem − ook de beroepsinhoudelijke toetsing opgenomen. Dit schema is de afgelopen jaren met regelmaat aangepast aan nieuwe inzichten en veranderende normeringen.

Vanaf 2006 hanteren de zorgverzekeraars het HKZ schema als inkoopindicator voor dialysezorg. In 2017 zijn alle dialysecentra HKZ-gecertificeerd.

In 2019 wordt het besluit genomen om de HKZ-certificering niet langer verplicht te stellen voor dialysecentra die onderdeel zijn van een ziekenhuis. Het kwaliteitssysteem dialyse wordt volledig vernieuwd. Visitatie en certificering worden van elkaar losgekoppeld. Het systeem wordt daarmee tweeledig:

 • een beroepsinhoudelijke visitatie (door de PVC)
 • een certificering of accreditatie van het kwaliteitsmanagementsysteem.

De gemaakte aanpassingen zijn goedgekeurd door de NFN en de V&VN Dialyse en Nefrologie. Ook  Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft de aanpassingen goedgekeurd.

Patiëntenparticipatie

De Plenaire Visitatie Commissie wil patiënten meer betrekken in het kwaliteitssysteem. In een pilotonderzoek, uitgevoerd in 2022, is onderzocht wat de meerwaarde is van deelname van patiënten als ervaringsdeskundige aan de visitatie. 

De pilot is uitgevoerd bij 4 visitaties. Onderdeel van deze pilot waren interviews door een ervaringsdeskundige met patiënten van het gevisiteerde centrum. De conclusie van de pilot is dat door de inbreng van ervaringsdeskundigen een completer beeld ontstaat van de kwaliteit van zorg. De organisatie rondom deelname van de ervaringsdeskundige moet wel verbeterd worden. Het project zal dan ook vervolgd worden met een nieuwe pilotstudie. 

Bekijk voor meer informatie over de pilot patiëntparticipatie de  website van de NVN. 

 

Toon de inhoud van deze pagina
Kwaliteitsvisitatie – Werkwijze
Visitatie
Accreditatie/Certificering
Kwaliteitsvisitatie – Historie
Historie
Kwaliteitsvisitatie – Patiëntenparticipatie
Algemeen