Nieuws

Vervolgpilot patiëntenparticipatie visitatie

Eén van de conclusies van de herziening van de visitatiesystematiek in 2019 was dat het patiëntperspectief bij visitaties van dialysecentra meer aandacht moest gaan krijgen. In 2022 is een pilot uitgevoerd met als doel te onderzoeken of het toevoegen van patiëntvisitatoren aan het visitatieteam hieraan kan bijdragen. De pilot werd opgezet in nauwe samenwerking met de Nierpatiënten Verenging Nederland en werd uitgevoerd bij 4 dialysecentra. Conclusie van de pilot was dat deelname van een ervaringsdeskundige aan de visitatie meerwaarde heeft, maar dat er in organisatorisch opzicht een aantal verbeteringen moeten worden doorgevoerd om het een duurzaam initiatief te maken. In 2024 gaat een vervolgproject van start waarin enerzijds de sterke punten van de eerste pilot worden behouden, maar tegelijkertijd de organisatie efficiënter wordt ingericht.   

 Het project wordt uitgevoerd bij 4 dialysecentra. Deelname aan het project door dialysecentra is facultatief. Voorafgaande aan de visitatie interviewen ervaringsdeskundigen patiënten met verschillende vormen van dialyse. Om een representatief beeld te krijgen is de selectie van deze patiënten een cruciale stap. Werving en selectie van patiënten voor deze interviews wordt uitgevoerd in samenwerking met het dialysecentrum. Van de interviews wordt een verslag gemaakt dat ter beschikking wordt gesteld aan de visitatoren. De verwachting is dat dit verslag de visitatiecommissie helpt om tijdens visitatie aandacht te geven aan aspecten die uit interviews naar voren zijn gekomen en dat zo het patiëntenperspectief meegewogen wordt in de uiteindelijke conclusies van de visitatiecommissie.  

 Het project wordt in 2024 afgesloten. Afhankelijk van de evaluatie zal beoordeeld worden of deelname van ervaringsdeskundigen een vast onderdeel van de visitatie moet gaan worden.  Dit project wordt uitgevoerd onder begeleiding van Marliek Coppens namens de NVN en Linda Eshuis namens Nefrovisie. 

Voor vragen, opmerkingen of suggesties te bereiken op: coppens@NVN.nl en L.Eshuis@nefrovisie.nl