Vernieuwd benchmarkrapport sluit aan bij actualiteit

Ter ondersteuning van de visitaties leverde Nefrovisie al jaren het Renine-visitatierapport met landelijke en centrumspecifieke gegevens. Deze rapportage voldeed echter niet meer aan de huidige eisen en is grondig door Nefrovisie herzien na inhoudelijke afstemming met de sectie Registratie van de NFN en de PVC. Het benchmarkrapport sluit nu beter aan bij de nieuwe... Lees verder »

Nascholing Richtlijn CNS goed bezocht

Op 6 april 2018 is de nieuwe richtlijn Chronische Nierschade gepubliceerd. Ter ondersteuning van de implementatie van deze richtlijn is een multidisciplinaire nascholingsreeks (‘het chronische nierschade spreekuur’) in het land gehouden. Marc Hemmelder en Hennie van IJzerloo hebben deze nascholing georganiseerd, voor de uitvoering werken zij samen met het congresbureau Two Hands Events. Regionale... Lees verder »

Nieuwe bestuursvoorzitter Nefrovisie

De huidige voorzitter van Nefrovisie, ir. V.F.J. Baalman, heeft aangegeven zijn werkzaamheden te willen beëindigen per 1-7-2019. Het bestuur van Nefrovisie is de heer Baalman zeer erkentelijk voor zijn positieve inzet in de afgelopen jaren. Het bestuur van Nefrovisie heeft per 1 juli 2019 de heer M. Verweij als voorzitter van het bestuur aangesteld. De... Lees verder »

Landelijke cijfers Renine 2018 beschikbaar

Begin mei is de jaarcontrole van Renine afgerond en sinds eind mei zijn de landelijke cijfers bijgewerkt en uitgebreid met gegevens over 2018. Deze cijfers en de bijbehorende grafieken zijn beschikbaar via Nefrodata. De dekkingsgraad is vergelijkbaar met vorige jaren. Voor het aantal patiënten op 31-12-2018 is dit 96% en voor de instroom van... Lees verder »

Nieuwe visitatiesystematiek goedgekeurd

De Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en V&VN Dialyse & Nefrologie zijn in het voorjaar van 2019 akkoord gegaan met aanpassing van het kwaliteitssysteem Dialyse. De vernieuwde normensystematiek wordt van kracht zodra het implementatietraject is afgerond, uiterlijk 31 december 2019. Voor dialyseafdelingen die onderdeel zijn van een ziekenhuis, is voor de certificatie een overgangsregeling... Lees verder »

PROMs dialyse: eerste centra zijn gestart

Dialysepatiënten kunnen vanaf november 2018 zelf rapporteren over de door hen ervaren uitkomsten van behandeling (PROMs). Nefrovisie heeft daarvoor via de centrumportal in Nefrodata een online vragenlijst beschikbaar gesteld. Alle patiënten die toestemming hebben gegeven voor registratie in de kwaliteitsregistratie Renine komen hiervoor in aanmerking. De vragenlijsten zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks... Lees verder »
Subsidie voor DIALOGICA-onderzoek

Hebben ouderen baat bij dialyse?

In Nederland zijn momenteel meer dan 6300 patiënten met nierfalen afhankelijk van dialyse. Het merendeel van de nieuwe dialysepatiënten is ouder dan 70 jaar. Dialyse is zwaar, kostbaar en de mortaliteit onder deze groep is hoog. Voor een deel van deze ouderen is conservatieve zorg in plaats van dialyse misschien een beter alternatief. Het... Lees verder »

Nefrovisie-sessie NND-dagen: sturen op uitkomsten

Op 26 maart heeft Nefrovisie tijdens de Nederlandse Nefrologiedagen haar jaarlijkse sessie georganiseerd rondom het thema uitkomstgestuurde zorgevaluatie. Uitkomsten worden in toenemende mate gebruikt om de kwaliteit van geleverde zorg te meten. Deze uitkomsten kunnen vanuit verschillende perspectieven beoordeeld worden. Dat is ook wenselijk, want voor de patiënt, de zorgverlener en de zorgverzekeraar zijn... Lees verder »

Belangrijk nieuws over de visitatie

De Nederlandse Nefrologiedagen vonden dit jaar plaats op 26 en 27 maart. De Klinische Vergadering van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft daar de voorstellen van de Commissie Herziening Visitatiesystematiek (CHV) goedgekeurd. V&VN Dialyse & Nefrologie heeft eveneens haar akkoord gegeven, na een online stemming. Met ingang van een later vast te stellen tijdstip... Lees verder »