Praktijkvoorbeelden

Groene dialyse ‘Minder is meer’

De zorgsector is verantwoordelijk voor ongeveer 8% van de totale Nederlandse klimaatvoetafdruk. De dialysezorg draagt hier ook aan bij. Het Dialyse Centrum Groningen (DCG) verbruikt voor gemiddeld 155 hemodialysepatiënten per jaar bijvoorbeeld evenveel energie als 101 gezinnen en 4,2 olympische zwembaden aan water. Er wordt veel afval geproduceerd en reisbewegingen en transport van materialen dragen verder bij aan de belasting van het milieu. Het DCG heeft de Green Deal Zorg 3.0 ondertekend en werkt op verschillende manieren aan het “vergroenen” van dialyse.

Thuisdialyse
Het DCG streeft ernaar om meer patiënten thuis, of in elk geval zo dicht mogelijk bij huis, te laten dialyseren. Niet alleen om patiënten een betere kwaliteit van leven te geven, maar door het verminderen van reisbewegingen is het ook een duurzamere optie.

Huisvesting
Het DCG heeft renovaties en verbouwingen aangegrepen om te verduurzamen. Er zijn technische en energiezuinige innovaties doorgevoerd, met aandacht voor circulair werken en het slimmer en duurzamer inrichten van de werkprocessen.

Waterverbruik
oor een standaard dialysesessie is zo’n 120 liter water nodig. Door technologische innovaties bij zowel de waterzuiverings- als bij de dialyseapparaten, kan er veel bespaard worden.  Het vervangen van de waterzuiveringsinstallatie heeft in Groningen een besparing van zo’n 30% in het waterverbruik opgeleverd. Ook is het verbruik van onthardingszout gedaald.

Dialyse-instellingen
Het verbruik van water, concentraat en elektriciteit kan worden  teruggedrongen door kritisch te kijken naar de verhouding dialysaat- en bloedflow. Wanneer de verhouding 1,5:1 wordt aangehouden, kan bij een bloedflow van 300 ml/min de dialysaatflow terug worden gebracht van 500 naar 450 ml/min.

Afval
Het DCG is overgegaan op lokale productie en bulklevering van zuurconcentraat waardoor er minder plastic afval is. Het DCG beschouwt dialyselijnen en kunstnieren niet langer als gecontamineerd medisch afval, maar als niet-infectieus bedrijfsafval. Dit betekent dat het niet gescheiden hoeft te worden verbrand. Voor materialen wordt steeds de vraag gesteld of het gebruik überhaupt vermeden kan worden. Als dat niet het geval is wordt gezocht naar recyclebare alternatieven. Het DCG wil daarnaast contractueel vast gaan leggen dat leveranciers een inspanningsverplichting leveren voor circulair gebruik van de geleverde producten.

Mobiliteit
Het DCG past bedrijfsprocessen (bevoorrading) aan zodat het aantal reisbewegingen vermindert. Mogelijkheden om medewerkers te ondersteunen bij het duurzamer te reizen worden gepland, bijvoorbeeld door een fietsleaseplan of een systeem van deelauto’s in combinatie met en het gebruik van openbaar vervoer en fietsen voor dienstreizen.

Betrokkenheid
Er wordt een Groene Zorgcommissie in het leven geroepen met als bijzondere vraag zich te buigen over het gebruik van materialen, disposables en de afvalstromen. Op verschillende manieren wordt bewustzijn vergroot met een specifieke intranetpagina, nieuwsbrieven en afdelingschecklists die in beeld brengen hoe duurzaam een team werkt en wat we kunnen verbeteren. Patiënten worden hier ook bij betrokken.

Contactpersoon

drs. Tanja Lips, Directeur Algemene Zaken, Dialyse Centrum Groningen, t.lips@dcg.nl