Werkwijze vervolgbezoek

Samenstelling certificatie/visitatie team

Nadat een afdeling is gecertificeerd vinden afhankelijk van de  grootte van de afdeling en de aard van de bevindingen (half)jaarlijkse vervolgbezoeken plaats door een auditor namens de Certificerende Instelling (CI) en een verpleegkundig visitator. Als de bevindingen van medische aard zijn wordt het team uitgebreid met een internist-nefroloog. De samenstelling van het team wordt vastgesteld naar aanleiding van het vorige visitatie/certificatie bezoek.

Voorbereiding

Een visitatie/certificatie vervolgbezoek wordt voorbereid door de auditor van de CI samen met het management van het centrum.

Minimaal 3 weken van tevoren moeten de volgende documenten digitaal aan het secretariaat van de Plenaire Visitatie Commissie (PVC) aangeleverd worden:

Rapporten

Naar aanleiding van een certificatie/visitatie verschijnen:
a. een rapport van de CI en
b. een visitatieverslag van de PVC

Het concept visitatieverslag van de visitatoren wordt – nadat het dialysecentrum de gelegenheid is geboden hier feitelijk commentaar op te leveren – besproken in de  PVC. Nadat de PVC het definitieve verslag heeft vastgesteld gaat dit naar het dialysecentrum. Tegen een definitief vastgesteld verslag kan het centrum bezwaar aantekenen.