Visitatie & Certificering

In Nederland hanteren alle dialysecentra het kwaliteitssysteem voor de dialyse. Dit kwaliteitssysteem rust op twee pijlers:

Beide vormen van toetsing vinden gelijktijdig plaats in een driejarige cyclus. De initiële (eerste) certificatie/visitatie wordt uitgevoerd door een auditor namens de CI en een visitatieteam ad hoc bestaande uit twee internisten-nefroloog en één verpleegkundige. Nadat een afdeling is gecertificeerd vinden – afhankelijk van de  grootte van de afdeling en de aard van de bevindingen – (half)jaarlijkse vervolgbezoeken plaats. Deze worden afgelegd door een auditor namens de CI en een verpleegkundig visitator (en – indien de bevindingen medisch van aard zijn – door een internist-nefroloog). De hercertificatie wordt uitgevoerd door een auditor namens de CI en een visitatieteam ad hoc bestaande uit één internist-nefroloog en één verpleegkundige.

Certificering

De kwaliteitsnormen voor de dialyse zijn vastgelegd in de HKZ norm voor Dialysecentra 2016. De zorgverzekeraars hanteren het HKZ-certificaat als inkoopindicator voor de dialysebehandeling.

Bij de ontwikkeling van de HKZ-normen zijn alle belanghebbende partijen betrokken: patiënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, verschillende beroepsgroepen en toezichthouders. Deze normen worden regelmatig herzien.

Er zijn 3 certificerende instellingen die toetsen of een dialysecentrum voldoet aan de HKZ norm:

  • Dekra: contactpersoon Harriëtte van der Sar
  • DNV.GL: contactpersoon Chris de Back
  • LRQA: contactpersoon Daniël Oosthof

Een certificatiecyclus duurt drie jaar. Na de initiële certificatie vinden – afhankelijk van de grootte van een centrum – vervolgbezoeken plaats. Na drie jaar start een nieuwe cyclus.

Visitatie

Uniek voor de dialysesector is dat er tegelijk met de certificering een beroepsinhoudelijke toetsing (visitatie) plaatsvindt.  Tijdens die visitatie toetsen internist-nefrologen en verpleegkundigen die deel uitmaken van de Plenaire Visitatie Commissie (PVC) de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Zij doen dit op basis van de Visitatiestellingen dialyse 2016  en Kindervisitatiestellingen Dialyse 2016 (addendum).

In de visitatiestellingen zijn de beroepsinhoudelijke normen vastgelegd. Deze normen zijn door de beroepsorganisaties van nefrologen (Nederlandse Federatie voor Nefrologie) en dialyseverpleegkundigen (V&VN Dialyse en Nefrologie) vastgesteld. De visitatiestellingen zijn geen wettelijke voorschriften, maar op consensus gebaseerde standpunten. De Visitatiestellingen van de NFN/V&VN Dialyse en Nefrologie worden regelmatig herzien.

Plenaire Visitatie Commissie (PVC)

Een gecombineerde certificatie/visitatie wordt uitgevoerd door een lead-auditor van een CI en één of meer leden van de PVC. De leden van de PVC hebben tijdens een certificatie/visitatie een dubbelrol. Enerzijds zijn ze materiedeskundige voor de certificerende instelling en anderzijds voeren ze (tegelijkertijd) een visitatie uit.

De PVC bestaat uit ervaren internist-nefrologen en leidinggevende dialyseverpleegkundigen. Het lidmaatschap en de werkwijze van de PVC zijn reglementair vastgelegd.

ADAS

Sinds augustus 2015 worden visitaties voorbereid en uitgevoerd met behulp van het online visitatiesysteem ADAS. Via deze tool kunnen het te bezoeken centrum en de visitatoren de voor de visitatie vereiste informatie uitwisselen. Op deze manier beoogt Nefrovisie in de toekomst het proces van voorbereiding, uitvoering en verslaglegging van de visitaties optimaal te ondersteunen.

Heeft u een vraag of opmerking? Laat het ons weten via het contactformulier.