Visitatie & Accreditatie/Certificering

In Nederland hanteren alle dialysecentra het kwaliteitssysteem voor de dialyse.

Dit kwaliteitssysteem rust op twee pijlers:

  1. Toetsing van het beroepsinhoudelijk handelen (visitatie)
  2. Toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem (accreditatie-certificering)

Visitatie

De toetsing van beroepsinhoudelijk handelen wordt uitgevoerd door visitatoren van de Plenaire Visitatie Commissie NFN – V&VN Dialyse & Nefrologie (PVC) op basis van het Normendocument Visitatie Dialysecentra

De PVC bestaat uit ervaren internist-nefrologen en leidinggevende dialyseverpleegkundigen. Het lidmaatschap en de werkwijze van de PVC zijn  reglementair vastgelegd.

Twee à drie maanden voorafgaande aan een voorgenomen visitatie vindt er een kwaliteitscontrole op de invoer van de Reninegegevens plaats. Voor meer informatie over deze kwaliteitscontrole zie Renine dataverificatie.

Nefrovisie

Het kwaliteitssysteem dialyse en de PVC worden ondersteund door Nefrovisie. Nefrovisie heeft ten behoeve van het visitatieproces een online visitatieplatform ingericht. Via dit platform (https://nefrovisie.exata.nl) kunnen dialysecentra en de leden van de PVC veilig documenten en verslagen uitwisselen. Dialysecentra ontvangen 3 à 4 maanden voor een voorgenomen visitatie bezoek de inloggegevens voor Exata. Nadat u bent ingelogd treft u een handleiding voor gebruik aan. Exata heeft een goede helpdesk: u kunt uw vragen via e-mail of telefonisch goed stellen. De gegevens van de helpdesk treft u na inloggen in Exata aan.

Accreditatie/Certificering

Bij toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem hebben dialysecentra twee opties:

  1. Toetsing door een externe Certificerende Instelling (CI) op basis van de HKZ norm Algemeen en organisatiedeel, versie 2015 + A1 2019 of tegen het ZKN-keurmerk
  2. Toetsing in het kader van een ziekenhuisbrede NIAZ-of JCI accreditatie of ISO-certificatie

Bij toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem in het kader van de ziekenhuisbrede accreditatie (bijvoorbeeld Niaz) of certificatie door een externe Certificerende Instelling (CI) op basis van de HKZ norm voor Dialysecentra, versie 2016 of tegen de ZKN-certificatienorm wordt de visitatie separaat uitgevoerd (tussen de momenten van ziekenhuisbrede kwaliteitsborging).

Contactgegevens:

Certificerende instellingen die toetsen tegen de HKZ-norm dialyse / ISO:

Ziekenhuisbrede kwaliteitsborging:

ZKN keurmerk

Heeft u een vraag of opmerking? Laat het ons weten via het contactformulier.