Visie & Missie

Visie

In 2025 is een geïntegreerd kwaliteitssysteem opgezet voor de hele nefrologische keten: van chronische nierschade stadium 3-5 tot en met nierfunctievervangende therapieën (dialyse en niertransplantatie) of conservatieve behandeling. Dit systeem is gebaseerd op een registratie van door het veld vastgestelde relevante uitkomstmaten en door patiënten gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs).

Tot nu toe heeft Nefrovisie zich voornamelijk gericht op de zorg voor dialysepatiënten. Met name vanuit het perspectief van de patiënt is het van belang om ook de kwaliteit van zorg in de fase van chronische nierschade voorafgaande aan nierfunctievervanging in het vizier te hebben, alsmede de zorg rondom niertransplantatie en de zorg voor patiënten die besluiten om van nierfunctievervangende therapie af te zien.

Leidende principes:

 • Nefrovisie betrekt het perspectief van de patiënt bij de uitvoering van al haar kerntaken
 • Nefrovisie streeft naar beperking van registratielast door registratie aan de bron en hergebruik van data waar mogelijk
 • Nefrovisie registreert alleen data met vooraf gesteld doel
 • Nefrovisie zoekt aansluiting op nationale en internationale afspraken
 • Nefrovisie stimuleert innovatie en preventie
 • Nefrovisie streeft naar transparantie

Missie

De missie van Nefrovisie is het optimaal inzicht verschaffen aan professionals, patiënten en beleidsmakers in kwantitatieve en kwalitatieve uitkomsten van nefrologische zorg met als doel de kwaliteit van deze zorg te bevorderen.

In het kader van toepassing van geregistreerde uitkomsten van de zorg onderscheidt Nefrovisie de volgende opdrachten:

 • Het ondersteunen van het kwaliteitssysteem in de nefrologische zorg
 • Het stimuleren van vernieuwingen in nefrologische zorg
 • Het ondersteunen van wetenschappelijke projecten die als doel hebben de kwaliteit van  zorg te bevorderen
 • Het ondersteunen van het gezamenlijke keuzetraject van patiënt en zorgverlener
 • Het inzicht verschaffen in incidentie en prevalentie van nefrologische ziekten en nierfunctievervangende therapieën.

Cruciaal voor het realiseren van deze missie is de beschikbaarheid van geverifieerde nefrologische data uit een langlopend patiëntcohort op basis waarvan Nefrovisie de volgende diensten levert:

 • Het opstellen van een benchmarkrapport ten behoeve van visitaties
 • Het onderhouden van een dataportaal waar zorgstellingen hun eigen data kunnen raadplegen ten behoeve van interne verbeterprocessen
 • Het duiden van de data en vervolgens publiceren van jaarrapportages ten behoeve van allen betrokken bij de zorg voor nierpatiënten
 • Het leveren van data ten behoeve van keuze-ondersteuningsinstrumenten in het kader van samen beslissen
 • Het leveren van data ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek
 • Het beschikbaar stellen van kwantitatieve data ten behoeve van beleidsmakers.

Vanuit benchmarkrapporten, maar ook bij visitaties, kunnen goede praktijkvoorbeelden worden geïdentificeerd. Onderdeel van de missie is het stimuleren van vernieuwing in de zorg door deze goede praktijkvoorbeelden onder de aandacht te brengen en landelijke implementatie hiervan, daar waar gewenst door de zorgverleners, te ondersteunen.

Beleidsplan 2022-2024 Nefrovisie

Nefrovisie heeft de ANBI-status verkregen per februari 2014 (RSIN: 812008157).