Nieuws

Resultaten enquête Oekraïense vluchtelingen + dashboard capaciteit

Naar aanleiding van de Oekraïne-crisis heeft Nefrovisie in samenwerking met NFN en V&VN Dialyse & Nefrologie een uitvraag gedaan bij dialysecentra over aantallen vluchtelingen die zij opvangen en in de nabije toekomst verwachten te gaan opvangen. Daarnaast is de behoefte gepeild voor het actief kunnen monitoren van de beschikbare dialysecapaciteit in een aantal regio’s met capaciteitsproblemen.

50 Van de 57 centra hebben op de enquête gereageerd. De responderende centra vertegenwoordigen 77% van de dialyserende patiënten. Antwoorden kwamen van de nefrologen en hoofdverpleegkundigen. De enquête is uitgezet tussen 31 maart en 17 april. Uit de respons bleek dat op dat moment zes vluchtelingen uit Oekraïne werden behandeld met hemodialyse en geen patiënten met peritoneale dialyse. Er liepen aanvragen voor acht hemodialysepatiënten en één peritonealedialyse-patiënt. Het totale aantal Oekraïense vluchtelingen dat werd opgevangen bedroeg op dat moment ca. 34.000. Verwachting is dat dit aantal in de toekomst nog gaat verdubbelen.

In dezelfde enquête is naar aanleiding van de (in een aantal regio’s bestaande) capaciteitsproblemen voor hemodialyse geïnventariseerd in hoeverre er behoefte is aan een dashboard waarmee de actueel beschikbare capaciteit voor hemodialysepatiënten in beeld wordt gebracht. 85% van de centra geeft aan behoefte te hebben aan een dergelijk dashboard en is bereid hiervoor gegevens aan te leveren. Er is wel verschil van mening over de frequentie waarin men dit wil doen. 28 % wil dit één keer per week doen, 52% wil dit één keer per twee weken doen, 2% minder vaak, 6% heeft geen voorkeur en 12% wil geen gegevens aanleveren. Op grond van deze resultaten heeft Nefrovisie geconcludeerd dat er voldoende draagvlak is voor een dashboard en zullen wij dit gaan ontwikkelen.