Procedure certificering annex visitatie

Als uitgangspunt voor de certificering en visitatie gelden respectievelijk de HKZ-normen en een set visitatiestellingen die beheerd wordt door de Plenaire Visitatiecommissie. De PVC geeft aan een ‘ad hoc commissie’ uit haar midden opdracht om een centrum te bezoeken, samen met iemand van de certificerende instantie (CI). In zo’n commissie zitten in principe twee ‘materiedeskundigen’: een nefroloog en een dialyseverpleegkundige. Vervolgbezoeken worden soms door één van beide afgelegd. Alle materiedeskundigen tezamen vormen de Plenaire Visitatiecommissie.

Een visitatie verloopt volgens een vast stramien. De centra krijgen van tevoren het dagprogramma en ze moeten ook een aantal documenten aanleveren die gebruikt worden bij het bezoek. De ad hoc visitatiecommissie brengt na het bezoek een verslag uit, dat eerst beoordeeld wordt door twee andere PVC-leden (de referenten). Uiteindelijk besluit de voltallige PVC welke opvolging aan het advies van de ad-hoc-commissie wordt gegeven. Als de visitatoren een afwijking hebben opgemerkt die op termijn een probleem zou kunnen opleveren, mondt dat uit in een ‘constatering’. Het centrum is vrij om daar wel of niet iets mee te doen. Een ‘aanbeveling’ houdt in dat iets niet naar behoren loopt, daar moet bij een volgend bezoek iets aan gedaan zijn. Als de visitatoren een manco vaststellen waar de patiënt de dupe van zou kunnen worden, volgt een ‘zwaarwegend advies’. Er wordt dan op korte termijn een vervolgbezoek gepland om te zien wat er gedaan is om het probleem op te lossen. Het zwaarste advies is een ‘blokkade’, wanneer er acuut gevaar is voor de patiëntenzorg, bijvoorbeeld wanneer de waterinstallatie niet goed functioneert. Het certificaat wordt dan niet afgegeven. Het centrum moet binnen twee weken aantonen dat er actie op is ondernomen. Als het probleem binnen drie maanden is opgelost, wordt het centrum alsnog gecertificeerd. Zo niet, dan vervalt het certificaat of wordt het niet uitgegeven. Een blokkade komt gelukkig zelden voor. Over het algemeen hebben de centra hun zaken goed op orde.
Certificering/visitatie gaat niet over ‘afrekenen’ of ‘lijstjes afvinken’. Het primaire doel is verbetering van de zorg en het professioneel handelen.

Deze pagina is gepubliceerd als kader bij het interview met Wouter Fagel: “Certificering helpt ons om bij de les te blijven”.