Over Nefrovisie

Nefrovisie is het ondersteunende bureau voor het kwaliteitssysteem in de gehele nefrologische keten. Het bureau ondersteunt professionals bij:

  • Het opstellen en implementeren van richtlijnen en uitkomstindicatoren.
  • Het uitvoeren van registraties en onderzoek, inclusief de bijbehorende rapportages.
  • Het uitvoeren van de intercollegiale visitatie parallel aan de certificering van dialysecentra.
  • Het verwerven van kennis en het uitwisselen van expertise.

In het bestuur van Nefrovisie zijn de nefrologen, de paramedische beroepsgroepen en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) vertegenwoordigd. De inbreng van professionals en patiënten wordt verder georganiseerd via onder andere een Beleidsadviesraad en een Klantadviesraad.

Nefrovisie is een stichting en heeft als bestuursvorm de ‘one-tier-board’. In februari 2014 is de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen (RSIN 812008157).

Nefrovisie heeft passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gelegd om de persoonsgegevens die zij verwerkt te beveiligen, zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst 2016 met zorginstellingen. De genoemde maatregelen zijn omschreven in het Informatiebeveiligingsbeleid Nefrovisie. Dit beleid is door de zorginstellingen op te vragen via info@nefrovisie.nl. Nefrovisie en de door haar ingeschakelde partijen werken volgens NEN 7510. In 2016 is de voorbereiding gestart om in 2017 certificering voor NEN7510 te bewerkstelligen.