Over Nefrovisie

Nefrovisie is het ondersteunende bureau voor het kwaliteitssysteem in de gehele nefrologische keten. Het bureau ondersteunt professionals bij:

  • Het opstellen en implementeren van richtlijnen en uitkomstindicatoren.
  • Het uitvoeren van registraties en onderzoek, inclusief de bijbehorende rapportages.
  • Het uitvoeren van de intercollegiale visitatie parallel aan de certificering van dialysecentra.
  • Het verwerven van kennis en het uitwisselen van expertise.

In het bestuur van Nefrovisie zijn de nefrologen, de paramedische beroepsgroepen en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) vertegenwoordigd. De inbreng van professionals en patiënten wordt verder georganiseerd via onder andere een Beleidsadviesraad en een Klantadviesraad.

Nefrovisie is een stichting en heeft als bestuursvorm de ‘one-tier-board’. In februari 2014 is de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen (RSIN 812008157).

Formulier ANBI-status Nefrovisie

Bescherming persoonsgegevens

Om uw privacy te waarborgen houden wij ons aan de wet- en regelgeving rondom persoonsgegevens; wij verwerken deze uitsluitend als dat strikt noodzakelijk is. U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@nefrovisie.nl. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor het doel waar deze voor geregistreerd worden. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel van de verwerking en wettelijke bepalingen. Wanneer wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze gecontroleerd verwijderd of niet benaderbaar gemaakt.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als zij deze voor hun werk nodig hebben. Ons gebouw, de computersystemen en de computernetwerken zijn beveiligd op een niveau dat maatschappelijk aanvaardbaar is gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens.  Mocht zich ondanks deze voorzorgsmaatregelen een datalek voordoen, ondernemen wij direct de noodzakelijke stappen.

Wilt u meer weten? Lees dan onze privacyverklaring. Voor vragen over dit beleid kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Nefrovisie, bereikbaar via privacy@nefrovisie.nl.