Voortgang pilot dataverificatie Renine

In september is Nefrovisie gestart met een pilot voor dataverificatie van de Renine-data. Dataverificatie is nodig om te toetsen of de geregistreerde gegevens in Renine door het dialysecentrum juist en volledig zijn aangeleverd. Dit is van groot belang voor de betrouwbaarheid van uitkomsten van Renine. In een pilot willen we testen of de ontworpen systematiek, die door de Plenaire Visitatie commissie (PVC) is goedgekeurd, werkbaar is.

Hoe gaat het in zijn werk?

Een medewerker van Nefrovisie/Renine komt één à twee weken voor een geplande visitatie in het centrum op afspraak langs voor de dataverificatie. Tijdens dit bezoek worden steekproefsgewijs gegevens van een aantal dialysepatiënten gecontroleerd, samen met de medewerker die verantwoordelijk is voor de aanlevering van de Renine-gegevens. Van de bevindingen wordt een verslag gemaakt dat voor de centra, de auditor van Lloyds en de visitatoren van de PVC online beschikbaar wordt gemaakt in ADAS. De auditoren is gevraagd is om tijdens de visitatie de resultaten van de dataverificatie te bespreken.

De pilot loopt van september tot en met november 2015. Dankzij de welwillende medewerking vanuit de centra is de dataverificatie al in vier centra uitgevoerd: Gelre ziekenhuizen Apeldoorn, Alrijne Zorggroep Leiderdorp, St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein en Zaans Medisch Centrum Zaandam. Komende maand bezoeken we een vijfde centrum: het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Nefrovisie waardeert de medewerking van de centra aan dit project zeer.

Tijdens de pilot worden er nog geen consequenties getrokken uit de bevindingen. Wel kunnen de deelnemende centra er hun voordeel mee doen voor de toekomstige dataverificatie. Met de volgende voorlopige bevindingen kunnen mogelijk alle centra hun voordeel doen.

  1. Bij de registratie van een nieuwe patiënt in Renine is het belangrijk om als startdatum nierfunctievervangende therapie (startdatum RRT) echt de datum van de allereerste dialyse te registreren.
  1. In Renine worden alle patiënten geregistreerd die langer dan vier weken nierfunctievervangende therapie ondergaan. Deze termijn van vier weken geldt alleen bij aanvang van de dialyse. Hierna moeten alle wisselingen in therapie en centrum worden doorgegeven.
  1. Bij aanvang van de dialyse wordt in het centrum aan de patiënt gevraagd om toestemming te geven voor het verstrekken van zijn of haar gegevens aan Renine. Deze toestemming is van belang voor het centrum en dient dus goed te worden bewaard. Het advies is om het toestemmingsformulier na ondertekenen in te scannen en op te nemen in het digitale dossier van de patiënt.
Wat levert het nog meer op?

Dataverificatie is ook van belang om tot een uniforme aanlevering vanuit de centra te komen. Dat verbetert de kwaliteit van Renine. Het bezoek aan de centra leent zich prima om één-op-één met de centra te spreken over hun mogelijkheden om de gegevens en de indicatoren aan te leveren.

In december wordt de pilot geëvalueerd, waarna het project in januari zal worden afgesloten. In 2016 zal de dataverificatie Renine worden opgenomen in de visitatiecyclus, uiteraard in afstemming met de PVC.

Sylvia Vogelaar


Lees het volgende artikel uit deze Themanieuwsbrief: Juridische borging Renine (door Marc Hemmelder)