Visitaties 2018: de mening van de centra gepeild

Als ondersteunend bureau voor de kwaliteitsvisitaties door leden van de PVC is Nefrovisie nauw betrokken bij het visitatieproces van de dialysecentra. Om dit proces continu te verbeteren peilt Nefrovisie na afloop van iedere visitatie de ervaringen van de bezochte dialysecentra met behulp van een evaluatievragenlijst. De resultaten van de evaluaties over het jaar 2018 laten een positief beeld zien: de respons was hoog en de beoordelingen stemmen tot tevredenheid. De online visitatietool ADAS en de planning van de bezoeken blijven de belangrijkste aandachtspunten.

In het jaar 2018 hebben leden van de PVC 68 visitaties uitgevoerd. Over 52 van deze visitaties heeft Nefrovisie minstens één ingevulde evaluatie ontvangen. Meestal vult één persoon de vragenlijst namens alle gevisiteerden in, maar in sommige gevallen hebben meerdere gevisiteerden afzonderlijk een vragenlijst ingevuld. Het totaal aantal teruggestuurde vragenlijsten is daardoor hoger dan het aantal uitgevoerde visitaties. In onderstaande tabel is de respons uitgesplitst naar het type visitatie.

Type visitatie Aantal in 2018 Respons per visitatie (%) Totaalaantal vragenlijsten retour
Hercertificeringen 23 19 (83%) 29
Vervolgbezoeken 45 33 (73%) 56
Totaal 68 52 (76%) 85

Sinds 2018 zijn er naast LRQA twee andere certificerende instellingen (DEKRA en DNV.GL) actief in de dialysesector. Van de 23 hercertificeringen zijn er vijf door DEKRA en één door DNV.GL uitgevoerd.

De evaluatievragenlijst bestaat uit acht stellingen en een open vraag met ruimte voor opmerkingen. Elke stelling wordt beantwoord op een 5-puntsschaal van ‘volledig mee oneens’ tot ‘volledig mee eens’. Voor de interpretatie van de resultaten zijn de negatieve en positieve antwoordcategorieën gegroepeerd waardoor een 3-puntsschaal ontstaat. De verdeling van de antwoorden op de stellingen, voor beide typen visitaties, is hieronder weergegeven.


Resultaten evaluatie visitaties in 2018. Aantal respondenten: 85

Alle evaluaties worden teruggekoppeld aan zowel certificerende instellingen als visitatieteams. Op die manier kunnen alle betrokken visitatoren en auditoren ervan leren. Eventuele negatieve beoordelingen bespreekt Nefrovisie altijd met het bezochte centrum.

Positieve uitschieter bij de evaluaties is de mogelijkheid om, met behulp van de bevindingen van het visitatieteam, verbeteringen te realiseren: van de respondenten beoordeelde 96% deze positief en niemand was negatief. Uit de opmerkingen blijkt verder dat men vindt dat de visitatieteams open staan voor feedback vanuit de centra, ook als er wanklanken zijn.

De stelling die het minst positief scoort is die over de visitatietool ADAS. Vergeleken met 2017 (toen met een respons van 81 vragenlijsten) is de beoordeling iets minder positief.


Beoordeling ADAS als visitatietool in 2017 en 2018

Nefrovisie is voortdurend bezig met het verbeteren van ADAS als visitatietool, mede naar aanleiding van opmerkingen uit de evaluaties. Veel problemen met ADAS ontstaan door misverstanden, daarom werken we aan de communicatie. Zo maken we bijvoorbeeld de automatische e-mails korter en duidelijker en hebben we veelgestelde vragen op onze website geplaatst. Verder heeft de ontwikkelaar ICIT sinds de ingebruikname van ADAS in 2015 al enkele maatwerkoplossingen opgeleverd, waardoor ADAS beter is gaan aansluiten bij de visitatiesystematiek.

Een ander punt van aandacht is de planning van de visitatiebezoeken. Hierover is 8% van de respondenten ontevreden. Een kwalitatieve analyse van de opmerkingen bevestigt dit beeld. We constateren dat er vooral bij de planning vanuit de certificerende instellingen nog wel eens wat misgaat: schuiven met afgesproken data levert voor centra problemen op. Dit resultaat kan ten dele worden verklaard door de nasleep van de schorsing van LRQA.

Heleen Boelens en Hennie van IJzerloo
Visitatie en certificering