‘Samenwerking blijft de opgave voor de komende jaren’

Sinds 1 juli 2019 heeft Nefrovisie een nieuwe bestuursvoorzitter: Marinus Verweij uit Leersum. In zijn cv omschrijft hij zichzelf als een ‘strategisch denker met een rustige, verbindende en integere stijl van leidinggeven en besturen, een goede voorzitter en een ervaren teamspeler’. Dat vraagt om een nadere kennismaking.

Marinus Verweij werkte bijna tien jaar in zuidelijk Afrika als tropenarts. Toen hij in 1992 terugkeerde naar Nederland, kwam hij terecht aan de andere kant van het zorgspectrum: die van planontwikkeling, bouw en toezicht. ‘Van een ontwikkelingsland naar een wereld met de meest geavanceerde en kostbare voorzieningen, bijvoorbeeld dialyse. Ik kwam daarmee in aanraking toen de omslag gemaakt moest worden van een vergunningenstelsel naar een eigen systeem van kwaliteitsborging. Sindsdien is de dialysesector mij blijven boeien en ik vind het echt leuk dat ik er nu bestuurlijk bij betrokken raak.’

Waarom heb je afscheid genomen van ICCO en haar 350 medewerkers?

‘Het werk boeide me nog steeds, maar bij zo’n grote organisatie word je ook een beetje geleefd. Na negen jaar is het goed als anderen het stokje overnemen. Nu stel ik mijn ervaring graag beschikbaar in een aantal toezichthoudende en bestuurlijke functies. Overigens ben ik ook nog steeds actief in de sterk groeiende onderneming van mijn echtgenote. Zij importeert handgemaakte producten uit zuidelijk Afrika.’

Wat trok je aan in Nefrovisie?

‘Nefrovisie komt op mij over als een professionele organisatie die de financiën en de governance goed op orde heeft. De complexe wereld van kwaliteitsstandaarden en registratie is sterk in beweging. We hebben met allerlei politiek-bestuurlijke invloeden te maken en dat vind ik interessant. Het is goed om te zien dat de verschillende stakeholders uit de nefrologie in het bestuur vertegenwoordigd zijn, ook de patiënten. Ook ben ik blij met de one tier board als bestuursvorm. Dat maakt krachtig besturen mogelijk. De uitvoerend bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en Marc Hemmelder vervult die taak volgens mij prima.’

Welke belangrijke uitdagingen zie je de komende jaren voor Nefrovisie?

‘De visie op kwaliteitsborging is sterk aan het veranderen, van meten en procedures naar onderzoeken hoe de patiënt de zorg ervaart en daarop inspelen. Zo’n verandering stelt eisen aan de organisatie. Belangrijke vragen voor de komende tijd zijn: hoe gaat het veld van de registraties zich ontwikkelen en wat betekent dat voor ons? Waar is meer samenwerking mogelijk? Wat betekent de toenemende aandacht voor preventie voor Nefrovisie? Dat is trouwens wel een interessant punt: iedereen is het er over eens dat preventie zeer effectief is, maar de financiering van de zorg is daar nog slecht op afgestemd. Verzekeraars betalen voor een behandeling en niet voor het voorkomen ervan.’

Hoe kijk je naar de totale nefrologische zorg?

‘Technisch gaat het allemaal goed. Er wordt kwalitatief hoogstaande zorg geleverd, we verzamelen de juiste data en analyseren die vakkundig. Maar het veld waarin we opereren, is gefragmenteerd. Een voorbeeld: als je iets met je autoruit hebt ga je naar zo’n reparatiebedrijf, die zien meteen waar je verzekerd bent, of je recht hebt op vergoeding, enzovoort. In zorgland gaat dat nog steeds een beetje houtje-touwtje, de kwaliteits- en informatiesystemen sluiten onvoldoende op elkaar aan. Dat valt niet uit te leggen aan de consument. Daarbij ligt er een opgave om het kostenplaatje over de hele breedte in beeld te brengen: wat kost een behandeling en wat levert het op? En: wat zijn de consequenties van niet-behandelen, want die vraag speelt ook steeds meer, vooral bij ouderen. We moeten zichtbaar blijven maken wat we doen. De centra, die ons betalen, moeten zien: wat Nefrovisie doet heeft meerwaarde voor ons en we zouden het niet alleen kunnen.’

Je hebt je nu gecommitteerd voor vier jaar. Kijkend naar 2023: wanneer ben je tevreden?

‘Ik ben tevreden als de huidige goede verhoudingen zich hebben doorontwikkeld. Als we tot een meer geïntegreerde aanpak zijn gekomen en Nefrovisie blijvend gezien wordt als een belangrijke speler. Als transparante kwaliteit voor de patiënt een vanzelfsprekendheid is. Daarbij is het noodzakelijk dat de informatie voor de patiënt goed ontsloten wordt via website(s). De komende tijd zal ik het veld goed observeren, kennismaken met alle stakeholders en me verdiepen in hun belangen en opgaven. De uitdaging is om in deze complexe setting met elkaar tot een gezamenlijke aanpak te komen. Daar verheug ik mij op.’

Interview: Afke Hielkema

Beknopt cv van Marinus Verweij, arts np, dba

Werkzaamheden in Nederland
2010-okt. 2019 CEO van ICCO Cooperation & ICCO Group
2008-2010 TNO – Innovatiedirecteur ‘Vitale Stedelijke Ontwikkeling’, tevens directeur TNO Centrum Zorg en Bouw
2006-2008 Lid Raad van bestuur van ZBO – College bouw zorginstellingen (Bouwcollege)
2000-2006 Lid tweehoofdige directie College bouw zorginstellingen
1996-2000 Algemeen directeur ZOA-Vluchtelingenzorg Apeldoorn
1992-1996 Senior arts-stafmedewerker afdeling Planontwikkeling van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen, tevens senior adviseur/consultant Adviescentrum voor Zorgvoorzieningen
Bestuurlijke en toezichthoudende functies
2010-2018 Voorzitter Raad van Toezicht instelling voor ouderen zorg Luciver te Wijchen
2014-heden Voorzitter Raad van Commissarissen Medrie bv te Zwolle, een regionale serviceorganisatie voor huisartsen
Opleiding
1988-1991 Postacademische opleiding kort hoger onderwijs, Bedrijfskunde, afstudeervariant Economie
1976-1983 Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden
Mediatrainingen, cursus good governance, jaarlijkse bijscholing voor toezichthouders in de zorg