Resultaten dataverificatie Renine in 2018

Sinds 1 januari 2018 controleert Nefrovisie de juistheid van patiëntgegevens die de dialysecentra in Nederland aan Renine doorgeven. Dit doen we in opdracht van de plenaire visitatiecommissie (PVC) en het is een onderdeel van de visitatie geworden. Op basis van gecontroleerde gegevens kan een juist oordeel over de kwaliteit van zorg worden geleverd.

Een medewerker van Nefrovisie voert de controle in een dialysecentrum uit, ongeveer drie maanden voor de daadwerkelijke hercertificering. De medewerker controleert steekproefsgewijs een aantal items en geeft een oordeel over drie categorieën:

  • is de toestemming van de patiënt voor registratie vastgelegd?
  • zijn patiënten die toestemming hebben gegeven ook correct in Renine geregistreerd?
  • zijn de juiste gegevens over de behandeling aangeleverd?

In 2018 is er in 17 centra dataverificatie uitgevoerd. Hiervan scoorden acht centra op alle drie categorieën minimaal een voldoende. Zes centra scoorden onvoldoende op de juiste vastlegging van toestemming van de patiënt voor registratie, één centrum onvoldoende op de juistheid en volledigheid van de patiëntgegevens en zes centra scoorden onvoldoende op de aangeleverde gegevens over de behandelingen. Eén centrum scoorde onvoldoende op alle drie de categorieën.
De PVC heeft de dataverificatie-bevindingen meegewogen in het oordeel uit de visitatie en indien nodig verbetertrajecten opgelegd. Deze kunnen bestaan uit extra scholing of een extra dataverificatiebezoek. Uit de resultaten is een eerste voorzichtige conclusie te trekken dat dataverificatie van toegevoegde waarde is om tot een completere en betere registratie van gegevens te komen.

Bij alle centra is navraag gedaan hoe de werkwijze van de dataverificatie bevallen is. Van tien centra hebben we een oordeel gekregen. De samenvatting is in onderstaande figuur weergegeven.

Uit de opmerkingen – en ook tijdens de bezoeken – is gebleken dat niet iedereen even goed op de hoogte was van de gang van zaken bij dataverificatie en daardoor soms ook niet goed voorbereid. Dit ondanks voorafgaande telefonische uitleg en schriftelijke instructie. Omdat het de eerste keer is dat dataverificatie heeft plaatsgevonden, is dit verklaarbaar. Nefrovisie zal nagaan waar de instructie duidelijker gemaakt kan worden. Tips vanuit centra zijn daarbij altijd nuttig en kunt u sturen naar renine@nefrovisie.nl.

Sylvia Vogelaar
Registratie en Onderzoek