Minisymposium “Zorg voor de patiënt met een nierziekte: het Nederlands perspectief in 2016”

Op 9 maart 2016 werd in de Jaarbeurs te Utrecht door de NFN, V&VN dialyse en nefrologie en Nefrovisie een drukbezocht minisymposium georganiseerd. Aanleiding voor het organiseren van het minisymposium was de discussie over thuishemodialyse als inkoopvoorwaarde door Zilveren Kruis Achmea en geluiden dat de tariefdiscussie over dialyse meer onder druk stond dan in voorgaande jaren.

Om deze discussie op een constructieve wijze met elkaar te kunnen voeren werden onder leiding van Jos Barendregt vertegenwoordigers van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars gevraagd om het perspectief vanuit de eigen positie toe te lichten.
Presentatie Jos Barendregt

Hans Bart, directeur NVN, onderstreepte het belang van “shared decision making”, of ook wel gedeelde besluitvorming, in de periode voorafgaand aan beslissingen over nierfunctievervanging. Uit enquêtes is gebleken dat patiënten in meerderheid aangeven onvoldoende bij besluitvorming betrokken te zijn geweest. Door de methodiek van 3 vragen toe te passen is er mogelijk verbetering te bewerkstelligen. Presentatie Hans Bart

Willem Jan Bos, internist-nefroloog uit het Antonius ziekenhuis Nieuwegein, vertelde over het belang van vroegtijdige preventie van nierfalen, maar ook over gedeelde besluitvorming bij ouderen die een afweging maken of ze starten met dialysebehandeling. Eigen onderzoek toonde aan dat patiënten van 80 jaar of ouder die niet starten met dialyse net zo lang leven als patiënten die wel starten. Daarbij gaf de groep die niet startte met dialyse aan dat het in 93% een eigen beslissing was.
Presentatie Willem Jan Bos

Inge van Drongelen, manager dialyseafdeling Scheper ziekenhuis Emmen, gaf aan dat veel inzet door dialyseverpleegkundigen verricht wordt op de nierfalen poli met geriatrische beoordelingen en conservatieve begeleiding. Dialyseafdelingen krijgen hier geen structurele financiering voor en moeten derhalve creatief zijn om de goede zorg te kunnen uitvoeren.
Presentatie Inge van Drongelen

Rimke Geels, medisch adviseur van Zilveren Kruis Achmea, liet in haar presentatie zien dat er een grote spreiding in de afgesproken tarieven voor 2014 zijn, die waarschijnlijk slechts voor een deel door de reële kosten verklaard kunnen worden.
Presentatie Rimke Geels

Zorgverzekeraars staan open voor projecten waarbij er gekeken wordt naar reële financiering waarbij eventuele opbrengsten ook ten goede kunnen komen aan de zorg.

Het minisymposium werd afgesloten met een levendige discussie aan de hand van stellingen. Tijdens de lunch na afloop werd er door diverse aanwezigen gepleit voor een vervolg waarbij er in gezamenlijkheid speerpunten voor beleid zouden moeten worden vastgesteld. Opties die benoemd zijn: nefrologische expertise in de huisartspraktijk aanbieden om chronische nierschade beter te behandelen, thuisdialyse-instroom verbeteren door betere voorlichting en normering die door de beroepsgroep wordt vastgesteld, en het hanteerbaar maken en meten van gedeelde besluitvorming in de spreekkamer.

Graag nodigen we eenieder uit om speerpunten aan te melden via info@nefrovisie.nl. Nefrovisie zal dan in overleg met de genoemde partners trachten een voorstel te doen voor een beleidsagenda.