Nieuws

Minder certificatietijd voor HKZ-dialyse maakt meer handen aan het bed mogelijk

De HKZ-praktijkrichtlijn bij het auditen van dialysecentra tegen de HKZ-norm Zorg & Welzijn is dit jaar verschenen. Vooruitlopend op publicatie via NEN-HKZ publiceert Nefrovisie het artikel dat NEN-HKZ heeft geschreven op basis van een interview met Marc ten Dam, Peter Luik en Hennie van IJzerloo naar aanleiding van deze praktijkrichtlijn.

Meer informatie over deze HKZ-praktijkrichtlijn Dialyse vindt u op de site van NEN-HKZ


Hoe verminder je administratie in de zorg en houd je toch de kwaliteit en veiligheid op peil? Lees hier hoe experts uit de dialysesector en HKZ de handen ineensloegen en een oplossing bedachten die de certificatietijd voor een HKZ-audit tot wel 25% kan verkorten. De belangrijkste winst: meer tijd en geld voor de zorg voor patiënten. Dus ook een aanrader voor andere sectoren in de zorg.

Kwaliteit is een belangrijk goed in de wereld van zorg en welzijn. Het is dan ook zaak om die kwaliteit goed te borgen en te monitoren. Je kunt je als zorgorganisatie bijvoorbeeld laten certificeren tegen de HKZ-norm Zorg & Welzijn (HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg). Daarnaast bestaan er kwaliteitskaders vanuit de eigen beroepsvereniging, bijvoorbeeld in de vorm van visitatiebeoordelingen.

Dat geldt ook voor de dialysesector. Drie nauw betrokkenen bij het proces vertellen hoe kwaliteitstoetsing in de sector in zijn werk gaat en hoe zij bijgedragen hebben aan de veranderingen.

Marc ten Dam is internist-nefroloog bij het CWZ (Nijmegen) en uitvoerend bestuurder bij Nefrovisie (het ondersteunend bureau voor kwaliteit in de nefrologie). Marc was eerder voorzitter van de plenaire visitatiecommissie van de Nederlandse dialysecentra. Peter Luik is internist-nefroloog bij het Meander Medisch Centrum, bestuurslid van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie en de huidige voorzitter van de visitatiecommissie. Hennie van IJzerloo is bij Nefrovisie verantwoordelijk voor visitatie en kwaliteitsborging en is plaatsvervangend lid van het Centraal College van Deskundigen HKZ Zorg & Welzijn.

De dialysesector

Al sinds 1996 wordt de kwaliteit van de dialysecentra getoetst door nefrologen en dialyseverpleegkundigen, op basis van breed gedragen visitatiestellingen. Sinds 1999 werden de visitaties gecombineerd met HKZ-certificering, toetsing door een onafhankelijke certificerende instelling op basis van de HKZ-norm voor dialysecentra. Sinds 2017 zijn alle dialysecentra HKZ-gecertificeerd.

Overlap wegnemen

Uit onderzoek bleek dat er nogal wat overlap was tussen de HKZ-certificering en ziekenhuisbrede accreditatie en certificeringstrajecten en tussen HKZ-certificering en visitatie door de beroepsverenigingen. HKZ heeft samen met experts uit de dialysesector gekeken waar de overlap zit tussen de eisen uit de HKZ-norm Zorg & Welzijn en de visitatie-eisen. Dit heeft geleid tot de HKZ-praktijkrichtlijn bij het auditen van dialysecentra tegen de HKZ-norm Zorg & Welzijn. Deze praktijkrichtlijn biedt houvast voor het dialysecentrum, zodat zij weet welke aanvullende input naast de visitatie nodig is voor HKZ-certificatie. Daarnaast is het een handvat voor de HKZ-auditor van de certificerende instelling. ‘De certificerende instelling hoeft niet meer te kijken naar de onderwerpen die al geborgd worden door de visitatiecommissie. Dat kan leiden tot een tijdsbesparing tot wel 25%’, kan Hennie melden.

Certificatie kan dus als het ware een stapje terug doen. Dat betekent zeker niet dat een HKZ-keurmerk nu minder waard is. De visitatiebeoordelingen van de dialyseberoepsgroep blijven gewoon doorgaan. Peter: ‘In de visitatiecommissie zitten mensen uit de eigen beroepsgroep, die weten dus heel goed waar ze op moeten letten als ze bij de dialysecentra komen voor de visitatie. De zaken die zij onderzoeken, hoeven de auditoren van de certificerende instelling daarom niet meer te behandelen.’ ‘De visitatiecommissie kan zich focussen op de beroepsinhoudelijke kwaliteit,’ voegt Hennie daaraan toe.

Maatwerk voor uw sector

Ook andere sectoren in de zorg constateren misschien een stapeling van kwaliteitsinstrumenten omdat ze naast auditoren voor een HKZ-certificaat ook kwaliteitsvisitaties vanuit de eigen beroepsgroep hebben. Marc heeft een goede raad voor de andere organisaties: ‘Op zoek gaan naar waar overlappen we elkaar en waar vullen we elkaar aan is een beetje een onontgonnen proces. Ook voor andere beroepsgroepen is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Daar kan veel tijd, geld en moeite bespaard worden.’

Dus denkt u nu: misschien kan ik in mijn sector ook wel dubbel werk voorkomen en op die manier tijd en geld besparen die gebruikt kunnen worden voor meer handen aan het bed, neem dan contact op met HKZ (info@hkz.nl of telefonisch 015 – 2 690 318).