Werkwijze

Samenstelling certificatie-/visitatieteam

Bij ieder bezoek is een auditor namens de Certificerende Instelling (CI) aanwezig. Daarnaast vormen vertegenwoordigers van de Plenaire Visitatie Commissie (PVC) gezamenlijk het visitatieteam. De samenstelling is afhankelijk van het type bezoek:

 • Eerste certificatie/visitatie:
  • Twee internist-nefrologen
  • Eén verpleegkundige
 • Hercertificatie (na 3 jaar):
  • Eén internist-nefroloog
  • Eén verpleegkundige
 • Vervolgbezoek (minimaal 1x per jaar):
  • Eén verpleegkundige
  • Indien er bevindingen van medische aard zijn: één internist-nefroloog

Het laatste vervolgbezoek voorafgaand aan een hercertificatie is het focusbezoek. Indien de cyclus van bezoeken het toelaat en er geen grote bevindingen open staan, wordt het focusbezoek uitsluitend door de auditor namens de CI afgelegd.

Voorbereiding

Het bezoek wordt voorbereid door de auditor van de CI samen met het management van het centrum.

Onderdeel van de voorbereiding is het ter beschikking stellen van documenten. Via ADAS wordt het centrum gevraagd een aantal documenten in ADAS te uploaden. Daarnaast dient het centrum bij (her)certificaties een vragenlijst met kerngegevens van het centrum in te vullen, alsmede een zelfevaluatievragenlijst.

Rapporten

Naar aanleiding van een certificatie/visitatie verschijnen:
a. een rapport van de CI en – bij voldoen aan de norm – het certificaat
b. een visitatieverslag van de PVC

Het conceptvisitatieverslag van de visitatoren wordt – nadat het dialysecentrum de gelegenheid is geboden hier feitelijk commentaar op te leveren – besproken in de PVC. Nadat de PVC het definitieve verslag heeft vastgesteld gaat dit naar het dialysecentrum. Tegen een definitief vastgesteld verslag kan het centrum bezwaar aantekenen.