Nieuws

Resultaten onderzoek “Uitkomstinformatie voor kwaliteitsverbetering”

Nefrovisie is een van de vijf kwaliteitsregistraties die deel hebben genomen aan het door ZonMw gesubsidieerde onderzoek “Uitkomstinformatie voor kwaliteitsverbetering”. Met vragenlijsten en interviews is onderzocht hoe centra de uitkomstinformatie van de kwaliteitsregistratie toepassen in een verbetercyclus. Algemene trend die uit het onderzoek naar voren kwam is dat uitkomstindicatoren actief worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering, dat resultaten worden gemonitord en verbeterprojecten worden geselecteerd en geïmplementeerd. Het volledig doorlopen van een verbetercyclus gebeurt echter nog beperkt.

Resultaten enquête dialysecentra

Dertig dialysecentra hebben de vragenlijst ingevuld, hetgeen een relatief goede respons was. Uitkomstindicatoren worden als essentieel beschouwd voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. In onderstaande figuur wordt het cijfer weergegeven dat nefrologen hieraan toekennen.

Ruim 60% van de dialysecentra bespreekt de indicatoren elk kwartaal binnen de vakgroep. Bijna een kwart van de deelnemende centra geeft aan dat data voor de kwaliteitsregistratie volledig worden vastgelegd in het EPD tijdens de reguliere zorg. Gemiddeld komt dit percentage binnen de dialyse uit op 67% van de data. Data wordt deels handmatig en deels via extractie of zelfs (bijna) volledige extractie naar de kwaliteitsregistratie aangeleverd.

In vergelijking met de totale groep respondenten zijn binnen de dialyse gemiddeld meer aanvullende analyses uitgevoerd (dialyse; 4,5 versus aandoening-overstijgend; 3,2) en meer verbeterinitiatieven gestart in de afgelopen twee jaar (dialyse; 4,0 versus aandoening-overstijgend; 2,7). Bij de totstandkoming daarvan bleek vooral het intern intercollegiaal delen van kennis, ervaring of technieken als leerstrategie succesvol (vaak; 53% en zeer vaak; 30%). Ook het bestuderen en strikter implementeren van richtlijnen (vaak; 50% en zeer vaak; 13%) en initiatieven op basis van klinische ervaring (vaak; 43% en zeer vaak; 17%) werden positief beoordeeld door respondenten.

Resultaten diepte-interviews

In de diepte-interviews die gehouden zijn binnen de dialyse, worden zowel op regionaal als op nationaal niveau enkele ‘good practices’ gerapporteerd. Deze zijn:

  • Het bespreken van uitkomstinformatie met andere dialysecentra, als aanvulling op de bespreking van uitkomstinformatie in het eigen centrum;
  • Het delen van geleerde lessen en knelpunten over de inrichting en organisatie van de verbetercyclus met andere centra;
  • De prioritering van de potentiële verbeterinitiatieven aan de hand van voorspelde risico’s en voorspelde impact;
  • Data-analisten laten deelnemen aan het team dat uitkomsten bespreekt.

Het onderzoek laat duidelijk zien dat een betrouwbare kwaliteitsregistratie bijdraagt aan het starten van verbeterprojecten in de centra en daarmee aan de continue verbetering van de zorg. Het volledige rapport kunt u nalezen op SKR-Zorg.nl.