Nieuws

Register voor kwaliteitsregistraties

Zorginstituut Nederland heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om een nieuw register voor kwaliteitsregistraties op te richten en te beheren in het kader van het verbeteren van de regie op kwaliteitsregistraties. Nefrovisie zal Renine aanmelden voor dit register.

Om toegelaten te worden tot het register van kwaliteitsregistraties moet Renine voldoen aan criteria zoals die opgesteld zijn door de Inhoud Governance Commissie (IGC) en door de Data Governance commissie (DGC). De IGC toetst op welke wijze een kwaliteitsregistratie de dataset bepaalt en evalueert. Onder andere wordt beoordeeld hoe de beroepsverenigingen en de patiëntenvereniging hierbij betrokken worden. De DGC toetst hoe het proces van datamanagement is ingericht.

Kwaliteitsregistraties die in het register zijn opgenomen, maken aanspraak op structurele financiering door Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Daarnaast krijgen ze een wettelijke grondslag voor het verwerken van gepseudonimiseerde data in het kader van verbetering van de kwaliteit van zorg.

Wat betekent dit voor de dialysecentra

Als Nefrovisie in het kwaliteitsregister opgenomen wordt, zullen alle activiteiten van Nefrovisie die verband houden met Renine gefinancierd worden door ZN. De centrumbijdrage aan Nefrovisie zal dan navenant naar beneden worden bijgesteld. Het tijdspad van deze wijziging in de financiering is nog niet duidelijk. Voorafgaande aan deze wijziging moet Nefrovisie een begroting ter goedkeuring indienen bij ZN. Daarnaast betekent opname in het kwaliteitsregister dat ziekenhuizen en zelfstandige dialysecentra verplicht zijn, in het kader van kwaliteitsbewaking, gepseudonimiseerde gegevens aan te leveren aan Renine. Het is dan niet meer noodzakelijk dat patiënten toestemming geven voor het aanleveren van deze gegevens.