Nieuws

Pilot patiëntenparticipatie bij visitatie levert een positieve verandering op.

Het versterken van het patiëntenperspectief in het kwaliteitssysteem dialyse is één van de doelstellingen van de Plenaire Visitatie Commissie van NFN en V&VN Dialyse en Nefrologie (PVC). Het visiteren met ervaringsdeskundigen is één van de manieren waarop de PVC dit wenst te bereiken. Hiervoor is de pilot ‘Visiteren met ervaringsdeskundigen’ opgezet.

Na een vertraging door Covid-19 heeft de pilot in 2022 plaatsgevonden. In deze pilot werd het bekende visitatieteam (nefroloog en dialyseverpleegkundige) uitgebreid met ervaringsdeskundigen. De ervaringsdeskundigen hebben een signalerende rol. Ter voorbereiding op de visitatiedag schrijven de ervaringsdeskundigen een patiëntervaringsverslag op basis van interviews met vier patiënten van het centrum. Er zijn vier dialysecentra gevisiteerd via deze nieuwe aanpak. Inmiddels heeft de evaluatie plaatsgevonden.

De conclusie van de pilot is dat het betrekken van ervaringsdeskundigen tot positieve veranderingen in het visitatieproces leidt. In de pilot is veel geleerd over het proces en hoe dit te verbeteren. Om het proces te verbeteren en om de impact op langere termijn vast te stellen, zullen meer visitaties nodig zijn.

De aanbevelingen vanuit de evaluatie richten zich met name op het standaardiseren van het proces om efficiëntie te vergroten en op een betere selectie van te interviewen patiënten. Om dit te optimaliseren is besloten om de pilot met vier extra centra voort te zetten.

Bekijk voor meer informatie de website van de NVN: Patiënt beter in beeld als ervaringsdeskundigen worden betrokken bij de beoordeling van dialysecentra en de Eindrapportage pilotproject visiteren met ervaringsdeskundigen.