Vernieuwd benchmarkrapport sluit aan bij actualiteit

Ter ondersteuning van de visitaties leverde Nefrovisie al jaren het Renine-visitatierapport met landelijke en centrumspecifieke gegevens. Deze rapportage voldeed echter niet meer aan de huidige eisen en is grondig door Nefrovisie herzien na inhoudelijke afstemming met de sectie Registratie van de NFN en de PVC. Het benchmarkrapport sluit nu beter aan bij de nieuwe visitatiesystematiek waarin meer aandacht is voor visiteren op uitkomsten.

Naast gegevens en uitkomsten gebaseerd op gegevens uit Renine worden ook gegevens getoond over de kwaliteitsindicatoren chronische nierschade via het Zorginstituut (openbare data) en de resultaten van PREMs (CQI-vragenlijsten) en PROMs indien uitgevoerd via Nefrovisie.

Funnelplots

In het rapport zijn veel uitkomsten weergegeven in funnelplots. Dit zijn grafieken waarin het eigen centrum wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde en met de andere (geanonimiseerde) dialysecentra in Nederland. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met verschillen in patiëntpopulaties door te corrigeren voor leeftijd, geslacht, primaire nierziekte, sociaaleconomische status en indien van toepassing de dialyseduur. Het nieuwe benchmarkrapport is bijna klaar en zal in de komende weken beschikbaar komen voor de centra via de centrumportal van Nefrodata.

Trainingen voor leden PVC

In het najaar organiseert Nefrovise twee trainingen voor leden van de PVC, met onder andere aandacht voor het visiteren op uitkomsten. Tijdens de trainingen komen ook de interpretatie en beperkingen van de getoonde cijfers in het vernieuwde benchmarkrapport aan de orde.

Tiny Hoekstra en Lara Heuveling
Registratie en onderzoek