Nieuwe richtlijnen Chronische Nierschade

Er is wederom goed nieuws op het gebied van richtlijnen. Op 6 april is de multidisciplinaire richtlijn Chronische Nierschade gepubliceerd in de richtlijnendatabase. Deze richtlijn vervangt de Landelijke Transmurale Afspraak CNS uit 2009 en de NFN richtlijn Chronische Nierschade uit 2016. Na het gereedkomen van de multidisciplinaire richtlijnen ‘Nierfunctievervangende behandeling: wel of niet’ en ‘Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen’ in 2017 is dit opnieuw een belangrijke kwaliteitsimpuls voor de nierzorg in Nederland.

Parallel aan de nieuwe richtlijn is een NHG Standaard Chronische Nierschade ontwikkeld voor de eerstelijnszorg. Deze standaard is gepubliceerd op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap en ook verschenen in het blad Huisarts & Wetenschap. De NHG Standaard en de multidisciplinaire richtlijn CNS zijn inhoudelijk afgestemd en sluiten goed op elkaar aan. Ook is in beide richtlijnen een speciaal hoofdstuk over transmurale afspraken opgenomen.

Het ontwikkelen van richtlijnen verloopt volgens een vast stramien. Daarbij wordt literatuur over gezamenlijk vastgestelde knelpunten via de GRADE systematiek beoordeeld. De werkgroep die de richtlijnen heeft ontwikkeld, is in september 2015 gestart met het vaststellen van de knelpunten. In de werkgroep zaten ook twee patiëntvertegenwoordigers. In november 2017 zijn de richtlijnen CNS ter autorisatie aangeboden aan de partijen die in de richtlijnwerkgroep vertegenwoordigd zijn. Alle partijen hebben de richtlijn geautoriseerd, op de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie na. De NHG Standaard Chronische Nierschade is daarnaast geautoriseerd door het NHG en de aanvullende NIV-modules zijn geautoriseerd door de Nederlandse Internisten Vereniging.

Niets staat nu de implementatie van de nieuwe richtlijnen CNS meer in de weg. Hoe dat moet gebeuren, daar heeft de Beleidsadviesraad van Nefrovisie op 16 mei van gedachten over gewisseld. De richtlijnwerkgroep heeft gedurende het ontwikkeltraject al zaken aangaande scholing en informatie uitgewerkt. Alle partijen ondersteunen een gecoördineerde aanpak voor de implementatie van de richtlijnen CNS. Vooral de onderwerpen toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk, medicatieveiligheid en verbetering van doelmatigheid zullen nader uitgewerkt worden. Nefrovisie houdt u op de hoogte!

Marc Hemmelder

Aanvulling: Graag maken wij u attent op dit bericht van 20 juli 2018 op de site van de NFN , met praktische informatie over de nascholing en een uitgebreider artikel over de richtlijn