Mededelingen Visitatie

Aanpassingen ADAS
Voor elke hercertificering vraagt Nefrovisie aan het centrum om de gegevens van de internist-nefroloog via een externe vragenlijst in te vullen. In ADAS is vanaf heden ook een externe vragenlijst beschikbaar voor de verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA). Wij verzoeken u om ook deze formulieren te laten invullen door de desbetreffende professionals.

Registratie-eisen voor dialyseverpleegkundigen
Visitatiestelling B-5, Lid 3: “De dialyseverpleegkundige neemt deel aan kwaliteitsregister V&VN en voldoet aan de specifieke registratie-eisen die door het kwaliteitsregister worden gesteld.” De overgangstermijn voor deze stelling is op 31 december 2018 verlopen. Vanaf 1 januari 2019 dienen alle dialyseverpleegkundigen te voldoen aan de specifieke registratie-eisen van het kwaliteitsregister van de V&VN. Het visitatieteam zal een aanbeveling afgeven als verpleegkundigen niet in dit kwaliteitsregister zijn opgenomen.

Aanlevering kwaliteitsindicatoren 2018 aan Zorginstituut
In 2017 zijn voor het eerst componenten van de indicatoren vanuit Renine aangeleverd. Helaas waren er de eerste keer nog afstemmingsproblemen met Dutch Hospital Data waardoor er soms onjuiste cijfers in het aanleverportal OmniQ stonden. Dit jaar zal er beter op toegezien worden dat de aanlevering vanuit Renine correct is. Ziekenhuizen kunnen zelf de eigen cijfers in Renine bekijken en corrigeren in de centrumportaal van Nefrodata. Check dit zo spoedig mogelijk, dit kan u later administratietijd besparen.
De definities van de indicatoren voor 2018 zijn beperkt aangepast. Dit wordt uitgelegd in bijlage 1 van de Indicatorgids Chronische nierschade verslagjaar 2018.

Wijzigingen vergoedingen medicatie
Het ministerie van VWS heeft besloten een aantal medicamenten die ook nierpatiënten veelvuldig gebruiken niet meer te vergoeden vanaf 1 januari 2019. Het gaat om calciumpreparaten zoals calciumcarbonaat (Calcichew) die als fosfaatbinder worden gebruikt, en vitamine D3 tabletten. Deze medicijnen zijn vrij verkrijgbaar buiten de apotheek zonder recept. De beroepsvereniging van de nefrologen (NFN) zal opheldering vragen en een advies uitbrengen hoe hier mee om te gaan bij de behandeling van nierpatiënten. Patiënten die deze medicijnen gebruiken en problemen ervaren, adviseren we met de eigen arts te overleggen.

Heleen Boelens
Visitatie en Certificering