Jaarverslag 2016

Nefrovisie heeft in het derde jaar van haar bestaan verder vorm kunnen geven aan een toekomstbestendig kwaliteitsbeleid voor de nefrologie. De samenwerking met andere partners is goed verlopen en er ontstaat een gedeeld bewustzijn dat samenwerking tussen patiënten, professionals en zorgverzekeraars noodzakelijk is om tot positieve resultaten te komen. In de bijeenkomsten van de Beleidsadviesraad en de Klantadviesraad zijn relevante onderwerpen aan bod gekomen. Daarnaast is er regelmatig overleg met de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en Nierstichting Nederland (NSN) om af te stemmen over beleidsontwikkeling.

Nefrovisie signaleert dat het zorglandschap snel verandert. Er is toenemende behoefte aan informatie over kwaliteit van zorg. Daarbij is er een toenemende discussie over het nut en de privacygevoeligheid van data die Renine verzamelt. Nefrovisie heeft met de analyse van kwaliteitsindicatoren en de Renine jaarrapportage meer inzicht gegeven in de waarde van dataverzameling. De dienstverleningsovereenkomst met de dialysecentra is in 2016 vernieuwd. Dat heeft geleid tot een grondige discussie waaruit blijkt dat nog niet alle juridische eisen voldoende geborgd zijn. Dit vraagt in 2017 om nadere actie. Van Nefrovisie mag worden verwacht dat ze werkt volgens de NEN 7510 en ISO 9001 normering. In november 2016 is een start gemaakt met het beschrijven van het informatiebeveiligingsbeleid conform NEN 7510 voor alle (onderzoeks)registraties van Nefrovisie.

Het visitatieproces van de nefrologie is lange tijd een voorbeeld geweest voor het objectief meten van kwaliteit in de zorg door het gebruik van HKZ-normen en externe beoordeling door certificerende instellingen. De administratieve last van dit systeem is aanzienlijk, terwijl de transparantie over de uitkomsten nog niet optimaal is. In 2016 heeft Nefrovisie het traject om te komen tot verbetering door de plenaire visitatie commissie (PVC) ondersteund.

Wij signaleren een toenemende behoefte om met Nefrovisie samen te werken bij landelijke kwaliteitsen onderzoeksprojecten, om zo op professionele wijze databeheer en opslag te waarborgen. Dit levert kansen op voor een efficiënter gebruik van data waardoor meer relevante onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden, zonder dat dit leidt tot extra administratieve last.

Nefrovisie heeft in 2016 veel veranderingen gerealiseerd die zowel intern als extern tot een aangepaste werkwijze heeft geleid. Dit is in grote lijnen volgens planning verlopen, wordt positief gewaardeerd en zorgt voor nieuwe uitdagingen in 2017. Voor een overzicht van de activiteiten in 2016 verwijzen wij u graag naar het volledige jaarverslag.

Het jaarverslag en het financieel jaarverslag over 2016 zijn vastgesteld door het bestuur. Beide documenten zijn gepubliceerd op de website.