Invitational Conference herziening visitatiesystematiek

Onder leiding van Marc ten Dam, internist-nefroloog en voorzitter van de Commissie Herziening Visitatiesystematiek (CHV), is op 29 november 2018 gesproken over het nieuwe concept Normendocument dat de huidige Visitatiestellingen Dialysecentra moet gaan vervangen.

Vertegenwoordigers van patiënten (NVN), beroepsverenigingen (DNN, VMWN, LONT, LENN, NFN, V&VN Dialyse en Nefrologie) en de leden van de Plenaire Visitatie Commissie (PVC) zijn geïnformeerd over de uitgangspunten bij de keuzes die aan de nieuwe normen ten grondslag liggen. Daarna zijn de normen besproken, aan de hand van eerdere schriftelijke input van patiënten- en beroepsverenigingen.

De deelnemers aan de invitational hebben met enthousiasme gereageerd op de herziening en de uitgangspunten. Na een levendige bijeenkomst, met waardevolle inbreng van de diverse organisaties, is de middag afgesloten met een informele borrel.

Concept Normendocument – nieuwe Visitatiestellingen Dialysecentra

Voorafgaand aan het opstellen van de nieuwe conceptnormen heeft de CHV zich breed georiënteerd. Op basis van de meningen die leven onder professionals, patiënten en externe onafhankelijke deskundigen zijn de volgende uitgangspunten voor de herziening geformuleerd.

  • Stellingen schrappen om zo ruimte te maken voor innovatie.
  • Minder aandacht voor het proces en meer voor de uitkomst.

Een aantal stellingen is vervallen, zoals de stellingen over het kwaliteitssysteem (KMS) en het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Het is uiteindelijk de bedoeling dat ziekenhuizen en zelfstandige klinieken voor de organisatie van dialysezorg zelf de verantwoordelijkheid nemen en dat zij de kwaliteit toetsen in een ziekenhuisbrede accreditatie of door middel van een instellingskeurmerk.

De CHV onderzoekt samen met NIAZ- en JCI-geaccrediteerde/ISO-gecertificeerde ziekenhuizen en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) of HKZ-certificatie verlaten kan worden als dialysecentra doublures met andere, bij hen uitgevoerde accreditatie- of certificatietrajecten zoals NIAZ, JCI, ISO, en ZKN, willen vermijden.

Ook stellingen over onderwerpen die niet of te weinig tot het expertisegebied van PVC-leden behoren, komen te vervallen. Er worden normen toegevoegd die aandacht gegeven aan actuele thema’s in de zorg, zoals versterking van het patiëntenperspectief en het team- en leerklimaat van de afdeling.

In het nieuwe Normendocument zijn de stellingen vervangen door: randvoorwaarden, normen en indicatoren.

Voor de normen is aangesloten bij de Waarderingssystematiek voor kwaliteitsvisitaties van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Het doel is een zodanige normensystematiek te ontwikkelen dat de oordeelsvorming rechtstreeks valt te herleiden tot de gestelde normen.

Vervolg

De schriftelijke en mondelinge opmerkingen gemaakt tijdens de Invitational Conference worden door de Commissie verwerkt in een definitief Concept Normendocument dat ter besluitvorming zal worden aangeboden aan de NFN (in de klinische vergadering tijdens de komende Nederlandse Nefrologie Dagen) en aan V&VN Dialyse en Nefrologie.

Hennie van IJzerloo
Visitatie en Certificering