Invitational Conference geeft input voor herziening kwaliteitssysteem

Op 21 juni 2017 vond in de Hans Makzaal van Nefrovisie een invitational conference plaats over de herziening van het kwaliteitssysteem dialyse. Er is waardevolle input vanuit het veld verzameld over de ervaringen met het kwaliteitssysteem en de wensen voor de toekomst.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN), V&VN Dialyse & Nefrologie, Diëtisten Nierziekten Nederland (DNN), Landelijk Overleg Niertransplantatie (LONT), Nierstichting, Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten (FMS), ICIT en de certificerende instellingen LRQA en Dekra.

Veldraadpleging

De Plenaire Visitatie Commissie (PVC) heeft de afgelopen maanden in vier veldraadplegingen geïnventariseerd welke veranderingen de professionals in de dialysezorg wensen in het systeem van kwaliteitsborging (certificatie en visitatie). Op basis daarvan is tijdens de invitational conference gevraagd naar de mening van de stakeholders van de dialysezorg over de veranderingsrichting.

Marc ten Dam is internist-nefroloog en vicevoorzitter van de PVC met als aandachtsgebied herziening van het kwaliteitssysteem dialyse. Hij gaf in zijn presentatie een kort overzicht van de activiteiten die tot nu toe zijn ondernomen en vertelde over de uitkomsten van de veldraadpleging.

Wat vinden de deelnemers?

De deelnemers is gevraagd naar hun zienswijze op de herziening van het kwaliteitssysteem. Ze noemden onder meer de volgende punten.

  • transparantie over de uitkomsten van certificatie en visitatie
  • meer aandacht voor het patiëntenperspectief en patiëntenparticipatie tijdens visitatie
  • actief toetreden van paramedische specialismen tot het kwaliteitssysteem dialyse
  • het betrekken van de hele keten van nierzorg bij het kwaliteitssysteem dialyse, in het bijzonder de transplantatiezorg
  • het verder delen van kennis, door middel van het openbaar maken van best practices en terugkoppeling van kennis naar de achterban van zorgprofessionals
  • het betrekken van de publicatie ‘Zonder context geen bewijs’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) bij de herziening.

Na een korte pauze volgden drie inleidingen.

Karen Prantl, coördinator Kwaliteit & Onderzoek NVN, belichtte in haar inleiding de meerwaarde van het patiëntenperspectief bij onder meer wetenschappelijk onderzoek, totstandkoming van indicatoren en richtlijnen en de inrichting van nefrologische expertisecentra. Uit de eigen evaluaties kwam duidelijk naar voren dat de focus van patiëntvertegenwoordigers anders is en dat participatie leidt tot goede suggesties.  NVN pleit voor patiëntenparticipatie bij zowel de totstandkoming van de visitatiestellingen als bij de visitaties. Echter, zo zei Prantl, wil patiëntenparticipatie slagen dan vergt dit training én begeleiding van patiëntenvertegenwoordigers.

Joppe Tra, adviseur Kennisinstituut van de FMS, vertelde in zijn presentatie meer over de achtergrond, uitgangspunten en ontwikkelingen van de kwaliteitsvisitaties van vakgroepen van medisch specialisten. De FMS heeft een waarderingssystematiek ontwikkeld voor kwaliteitsvisitaties, die voor elk medisch specialisme bruikbaar is bij de opbouw van een eigen systeem van kwaliteitsvisitatie. Bij de ontwikkeling van deze systematiek hebben transparantie en eenduidigheid centraal gestaan.

Kaat van der Haar is senior beleidsadviseur bij HKZ NEN. In haar presentatie stond de vraag centraal of er ook alternatieven zijn voor de huidige HKZ-norm dialyse. Van der Haar legde uit wat het belang is van goede toetsing en een vertrouwenwekkend keurmerk, vanuit het perspectief van de verschillende stakeholders. Daarna volgde een uitleg over het huidige systeem. Dit bestaat uit een HKZ-norm dialyse (compatibel met ISO 9001:2015 en een set regels voor toetsing, NTA 8224 (gebaseerd op ISO 17021 voor zorg en welzijn), die gehandhaafd wordt door de Raad voor Accreditatie. HKZ ziet mogelijkheden voor het ontwikkelen van een mindere rigide norm en geeft ook voorbeelden van sectoren waar dat al gebeurd is. Voorwaarde voor een dergelijk norm zijn wel dat de betrouwbaarheid en de onafhankelijke toetsing zijn gewaarborgd.

Daarna volgde een levendige discussie over met name transparantie, de context van kwaliteit van zorg, patiëntenperpectief en patiëntenparticipatie, het delen van kennis door middel van best practices en kennis overdracht en het belang van een onafhankelijk te toetsen, betrouwbare norm. In de afronding gaf Marc ten Dam aan dat de uitkomsten van deze Invitational meegenomen worden bij de herziening van het kwaliteitssysteem, waarbij zowel visitatiestellingen als certificatie systematiek aan de orde komen. Het streven is om in Q2 van 2018 de eerste concrete wijzigingen aan de leden van NFN en V&VN voor te leggen.

Vragen over de herziening van het kwaliteitssysteem kunt u stellen aan Hennie van IJzerloo.