Evaluatie visitaties 2017: hoge respons én goede beoordeling

Nefrovisie ondersteunt de plenaire visitatiecommissie (PVC) bij het visiteren van de dialysecentra. Wij vinden het belangrijk om dit proces goed te evalueren. Daarom worden na afloop van iedere visitatie de ervaringen van de bezochte dialysecentra uitgevraagd met behulp van een online vragenlijst. De evaluaties over het jaar 2017 laten een positief beeld zien: de respons was hoog en de beoordelingen stemmen tot tevredenheid. De visitatietool ADAS en de planning en voorbereiding van de bezoeken zijn de belangrijkste verbeterpunten.

In 2017 heeft een ad-hoc visitatiecommissie 60 visitaties verricht en van 55 visitaties ontving Nefrovisie een ingevulde evaluatie. Meestal vult één persoon namens het gevisiteerde centrum een vragenlijst in, soms meerdere personen. Hierdoor is het totaal aantal ingevulde vragenlijsten hoger dan het aantal uitgevoerde visitaties.

Type visitatie Aantal in 2017 Respons per visitatie (%) Totaalaantal vragenlijsten retour
Hercertificeringen 18 17 (94%) 20
Vervolgbezoeken 42 38 (90%) 61
Totaal 60 55 (92%) 81

Sinds 2017 zijn naast LRQA twee andere certificerende instellingen actief in de dialysesector: DEKRA en DNV.GL. LRQA voerde 12 hercertificeringen uit, DEKRA 5 en DNV.GL 1. Deze aantallen zijn te klein om verschillen tussen de certificerende instellingen te kunnen analyseren.

Resultaten

De evaluatievragenlijst bestaat uit acht stellingen en bevat daarnaast een veld voor aanvullende opmerkingen. Elke stelling wordt beantwoord op een schaal van ‘volledig mee oneens’ tot ‘volledig mee eens’. De verdeling van de antwoorden, voor beide typen visitaties, is hieronder weergegeven.


Resultaten evaluaties visitaties in 2017. Aantal respondenten: 81

Positieve uitschieter is duidelijk de terugkoppeling aan het eind van de visitatie: 93% beoordeelt deze als positief en geen enkele respondent was negatief. Uit de opmerkingen blijkt bovendien dat de visitatieteams zelf ook open staan voor feedback vanuit de centra, ook als er kritische opmerkingen zijn. Van de respondenten vindt 64% ADAS een verbetering van de visitatieprocedure. Dat is een opvallende verbetering ten opzichte van 2016, toen iets meer dan de helft positief oordeelde over de online visitatietool.

Gedurende het jaar worden alle evaluaties teruggekoppeld naar zowel de certificerende instellingen als de visitatieteams. Op die manier kunnen alle betrokken visitatoren en auditoren ervan leren. Nefrovisie bespreekt eventuele negatieve beoordelingen altijd met het gevisiteerde centrum.

Verbeterpunten

Nefrovisie is voortdurend bezig met het verbeteren van de visitatietool ADAS, mede op basis van de opmerkingen in de vragenlijsten. Het blijkt regelmatig dat misverstanden de oorzaak van een ADAS-probleem zijn, gecombineerd met verwachtingen die centra hebben over de voorbereiding. Daarom werkt Nefrovisie voortdurend aan betere communicatie. Zo maken we bijvoorbeeld de automatische e-mails korter en duidelijker en hebben we veelgestelde vragen met antwoorden op onze website geplaatst. Verder heeft softwareontwikkelaar ICIT een aantal maatwerkoplossingen opgeleverd waardoor ADAS beter aansluit bij de visitatiesystematiek.

De planning van de visitaties is een ander belangrijk verbeterpunt. Hierover is 5% van de respondenten ontevreden. Een kwalitatieve analyse van de opmerkingen in de vragenlijsten bevestigt dit beeld. Vooral in de planning van de certificerende instellingen gaat er nog wel eens wat mis: schuiven met afgesproken data levert voor centra problemen op. Dit resultaat kan enigszins worden verklaard door de nasleep van de schorsing van LRQA.

 Hennie van IJzerloo en Martijn Leegte

 

De Europese privacywetgeving (AVG) is van kracht is geworden op 25 mei 2018. Ook voor Nefrovisie en onze relaties heeft dit consequenties. U vindt er hier informatie over die u naar verwachting kan overtuigen dat Nefrovisie de privacy van persoonsgegevens op orde heeft. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die stellen via privacy@nefrovisie.nl.