Dataverificatie Renine

De dialysecentra leveren gegevens over de geleverde zorg bij Nefrovisie aan ten behoeve van Renine. Om vast te stellen of de data in Renine volledig en juist zijn, is het nodig om steekproefsgewijs te toetsen of de geregistreerde data overeenkomen met de data in de patiëntendossiers.

Als bij dataverificatie blijkt dat er volledige en juiste data zijn geregistreerd, dan is de betrouwbaarheid van analyses vanuit een registratie groter. Daarom is besloten om voor Renine dataverificatie te gaan toepassen.

In de periode september-december 2015 heeft Sylvia Vogelaar een werkwijze voor dataverificatie getest in een pilot bij vijf centra. Deze centra zijn enkele weken voorafgaand aan de visitatie bezocht. De resultaten van de pilot zijn verwerkt in een rapportage. Het rapport laat zien dat de pilot goede informatie heeft opgeleverd. Enerzijds over de werkwijze die we kunnen toepassen bij dataverificatie, anderzijds over de verschillende resultaten in de vijf deelnemende centra. De resultaten zijn besproken met de Plenaire Visitatie Commissie (PVC), certificerende instellingen en het Nefrovisie-bestuur. Op basis hiervan wordt een werkwijze vastgesteld die onderdeel zal worden van de visitaties. Nefrovisie dankt de vijf deelnemende centra hartelijk voor hun bereidwilligheid om deel te nemen.

Marc Hemmelder


Lees het volgende artikel uit deze Themanieuwsbrief: Renine in Leiden uit de Lucht (door Lara Heuveling)