Belangrijk nieuws over de visitatie

De Nederlandse Nefrologiedagen vonden dit jaar plaats op 26 en 27 maart. De Klinische Vergadering van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft daar de voorstellen van de Commissie Herziening Visitatiesystematiek (CHV) goedgekeurd. V&VN Dialyse & Nefrologie heeft eveneens haar akkoord gegeven, na een online stemming.

Met ingang van een later vast te stellen tijdstip (streefdatum 1 september 2019) gaat dit leiden tot de volgende veranderingen.

 • HKZ-certificatie is niet meer verplicht voor dialysecentra die onderdeel zijn van een NIAZ- of JCI-geaccrediteerd of ISO-gecertificeerd ziekenhuis mits:
  • de kwaliteit van het dialysecentrum specifiek wordt meegenomen in de ziekenhuisbrede kwaliteitsborging en
  • de multidisciplinaire beroepsinhoudelijke visitatie uitgevoerd door de Plenaire Visitatiecommissie (PVC) wordt.
 • De Visitatiestellingen worden vervangen door een Normendocument. U kunt dit document hier lezen (opent in nieuw venster). We noemen hierna de wijzigingen op hoofdlijnen.
  • Een deel van de stellingen is geformuleerd als randvoorwaarde.
  • Normen worden beoordeeld op basis van een 3-5 puntsschaal met, gekoppeld aan de beoordeling, een advies.
  • Indicatoren zullen steeds meer het uitgangspunt zijn van de toetsing. Zo zijn in het nieuwe normendocument de stellingen over de aanleg van een toegang voor dialyse en de stellingen over transplantatievoorbereiding vervangen door indicatoren. De indicatoren die bij de toetsing worden gebruikt, zijn benoemd in het normendocument.
  • Er zijn stellingen vervallen over onderwerpen die voldoende of zelfs beter getoetst worden bij accreditatie of certificering op basis van normen van NIAZ QMentum, JCI, ISO, HKZ of ZKN. Dit zijn onder andere stellingen over het kwaliteitsmanagement en het veiligheidsmanagement.
  • Er zijn nieuwe normen toegevoegd over actuele thema’s in de zorg, zoals versterking van het patiëntenperspectief en het team- en leerklimaat van het centrum.

Wat moet er nog gebeuren voor de ingangsdatum?

 • Overeenstemming bereiken met de zorgverzekeraars over de overgang van het HKZ-certificaat naar de nieuwe vormen van externe kwaliteitsborging. Voor zorgverzekeraars is een continuüm van adequate kwaliteitsborging belangrijk. De CHV informeert de centra zo spoedig mogelijk over de afspraken.
 • Een nieuw visitatiereglement opstellen. De uitgangspunten voor dit nieuwe reglement zijn eveneens goedgekeurd. U kunt ze hier lezen (opent in nieuw venster).

Voor centra die onderdeel van een ziekenhuis zijn en die afzien van HKZ-certificering, zal de beroepsinhoudelijke visitatie gecontinueerd worden. Het centrum zal daartoe minimaal eens in de vier jaar gevisiteerd worden. Afhankelijk van de gegeven adviezen zal een tussentijds herhalingsbezoek gepland worden. Het centrum wordt gevraagd het rapport van de ziekenhuisaccreditatie beschikbaar te stellen aan de visitatiecommissie. Voor zelfstandige centra zal de visitatie gecombineerd worden met de HKZ-certificering en indien van toepassing met de ZKN-certificering.

 • Een concept dagprogramma opstellen voor de nieuwe visitatiesystematiek.
 • ADAS – het online visitatieplatform – zal aangepast worden, met name het zelfevaluatieformulier en de rapportages.
 • Bij de dialysecentra wordt geïnventariseerd welke vorm van externe kwaliteitsborging zij kiezen en op basis van de afspraken met zorgverzekeraars wordt per dialysecentrum een individueel overgangstraject vastgelegd.

Ontwikkelagenda na implementatie nieuwe visitatiesystematiek

 • Start pilot mee-visiteren patiënten
 • Voorstel transparantie visitatieresultaten
 • Opzet visitatiesysteem voor transplantatiecentra
 • CNS G4 als onderdeel van de visitatie.

Voor vragen en/of opmerkingen: CHV@nefrovisie.nl