Voorstellen tot aanpassing visitatiesystematiek en concept-normendocument

In het kader van een brede herziening van de visitatiesystematiek in de nefrologie heeft de Commissie Herziening Visitatiesystematiek (CHV) onderzocht of HKZ-certificatie nog langer verplicht moet worden gesteld voor dialysecentra die deel uitmaken van een NIAZ- of JCI-geaccrediteerd of ISO-gecertificeerd ziekenhuis. Daarnaast heeft de CHV een nieuw normendocument ter vervanging van de huidige visitatiestellingen en uitgangspunten voor een nieuw visitatiereglement ontwikkeld.

Tijdens de NND op woensdag 27 maart 2019, van 11.00 – 13.00 u (Sessie 13) zal de voorzitter van de CHV, dr. Marc ten Dam (internist-nefroloog), de voorstellen in een multidisciplinaire sessie toelichten.

In diezelfde sessie zal ook een toelichting gegeven worden op de toekomstige agenda van de CHV. Dit betreft onder andere een pilot waarbij onderzocht wordt in hoeverre een patiëntvertegenwoordiger het visitatieteam kan versterken.

De voorstellen zullen tijdens de Klinische Vergadering tijdens de NND op 27 maart 2019 van 15.50 – 17.15 (sessie 19) ter goedkeuring aan de klinische leden van de NFN worden voorgelegd. V&VN Dialyse en Nefrologie is voornemens de voorstellen door middel van een online stemming aan de leden voor te leggen.

Toekomst HKZ-certificaat

De CHV heeft gesprekken gevoerd met dialysecentra, beroepsorganisaties (NFN, V&VN Dialyse & Nefrologie, DNN, VMWN, VDT, LENN) en belanghebbenden zoals ziektekostenverzekeraars, Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), Inspectie Gezondheidszorg &Jeugd (IGJ), Nederlands Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlands Federatie voor Universitaire medische centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en NIAZ. De CHV concludeert dat HKZ-certificatie niet langer verplicht gesteld moet worden voor dialysecentra die onderdeel zijn van een NIAZ- of JCI-geaccrediteerd of ISO-gecertificeerd ziekenhuis mits:

  • De kwaliteit van het dialysecentrum specifiek wordt meegenomen in de ziekenhuisbrede kwaliteitsborging en
  • De multidisciplinaire beroepsinhoudelijke visitatie uitgevoerd door de PVC, wordt gecontinueerd.

In het geval dat dialysecentra ervoor kiezen om toch gecertificeerd te blijven op basis van de huidige HKZ-norm Dialyse of de nieuwe HKZ-norm Zorg & Welzijn, zal de PVC materiedeskundigen afvaardigen ter ondersteuning van de certificerende instelling. Voor dialysecentra die geen deel uitmaken van een NIAZ- of JCI-geaccrediteerd of ISO-gecertificeerd ziekenhuis zal de certificering gecontinueerd worden. Voor zelfstandige dialysecentra zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Certificatie tegen de huidige HKZ-norm Dialyse
  • Certificatie tegen de nieuwe HKZ-norm Zorg en Welzijn. Voor deze norm zal nog een specifiek dialyseaddendum worden ontwikkeld
  • Certificatie tegen het ZKN-keurmerk

In alle gevallen zal de PVC materiedeskundigen afvaardigen ter ondersteuning van de certificerende instelling en behoort gelijktijdige visitatie tot de mogelijkheden.

Normendocument

Het nieuwe normendocument is mede gebaseerd op de Leidraad waarderingssystematiek voor kwaliteitsvisitaties van de Federatie  van Medisch Specialisten (FMS). Het normendocument kunt u hier lezen (opent in nieuw venster).

De wijzigingen op hoofdlijnen:

  • Een deel van de stellingen is geformuleerd als randvoorwaarde;
  • Normen worden beoordeeld op basis van een 3-5 puntenschaal met, gekoppeld aan de beoordeling, een advies;
  • Bij toekomstige visitaties zullen indicatoren in toenemende mate het uitganspunt zijn van toetsing. Voor de nieuwe normen heeft dit ertoe geleid dat stellingen over de aanleg van een toegang voor dialyse en stellingen over transplantatievoorbereiding worden vervangen door indicatoren. De indicatoren die bij de toetsing van deze onderwerpen worden gebruikt zijn benoemd in het normendocument.
  • Daarnaast zijn stellingen vervallen over onderwerpen die voldoende of zelfs beter getoetst worden bij accreditatie of certificering op basis van normen van NIAZ Q-mentum, JCI, ISO , HKZ of ZKN. Dit betreft onder andere stellingen over het kwaliteitsmanagement en het veiligheidsmanagement.
  • Er zijn nieuwe normen toegevoegd die aandacht geven aan actuele thema’s in de zorg, zoals versterking van het patiëntenperspectief en het team- en leerklimaat van het centrum.
Uitgangspunten nieuw visitatie reglement

Voor centra die onderdeel van een ziekenhuis zijn en die afzien van HKZ-certificering zal de beroepsinhoudelijke visitatie gecontinueerd worden, waarbij het centrum minimaal 1 x per 4 jaar gevisiteerd zal worden. Afhankelijk van de adviezen die gegeven worden, zal een tussentijds herhalingsbezoek gepland worden. Het centrum wordt gevraagd het rapport van de ziekenhuisaccreditatie beschikbaar te stellen aan de visitatiecommissie. De uitgangspunten van het nieuwe visitatiereglement kunt u hier lezen (opent in nieuw venster).

Voor zelfstandige centra zal de visitatie gecombineerd worden met de HKZ-certificering en indien van toepassing met de ZKN-certificering.

Voor vragen en/of opmerkingen: CHV@nefrovisie.nl