Vernieuwing Renine

Marc_126Renine levert de dialysecentra en andere belanghebbenden nuttige informatie over de feitelijke en benodigde dialysecapaciteit en over de kwaliteit van de nierfunctievervangende behandeling. Registratiedata die de centra aanleveren vormen hiervoor de basis. Een vernieuwing van de registratie is noodzakelijk om aan de eisen van deze tijd te kunnen voldoen.

In 2014 heeft Nefrovisie de stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ) gevraagd te adviseren over een vernieuwde opzet van deze informatie-uitwisseling. Het doel is verbetering van de registratie, waarbij de vastlegging van de gegevens vanuit de bron vereenvoudigd wordt en dubbel vastleggen zoveel mogelijk wordt beperkt. Gebruikers kunnen daardoor eenvoudig, snel en grafisch weergegeven hun eigen centruminformatie raadplegen en afzetten tegen landelijke benchmarkgegevens.

Pilot in vijf centra

sivz-logo[1]Van 1 oktober 2014 tot 1 mei 2015 heeft een pilot plaatsgevonden met hulp van vijf dialysecentra. Deze centra hebben parallel aan de levering aan Renine ook gegevens aan de IVZ-database geleverd. Rijnstate, VUmc en Diapriva deden dat via een Diamant-koppeling, Westfriesgasthuis en Reinier de Graaf via een webapplicatie. Er is een beperkt aantal, cruciale functies getest. De pilot is gebruikt om noodzakelijke functies eenduidig te definiëren, zodat duidelijk werd aan welke eisen een vernieuwd, op de toekomst gericht systeem zou moeten voldoen.

Naast het testen van een aantal functies is uitgebreid aandacht besteed aan het belangrijke aspect gegevensbeveiliging. Zo is ZorgTTP ingeschakeld voor een proef met Trusted Reversible Encryption Service (TRES). Deze versleuteling maakt het mogelijk om identificerende gegevens in het proces af te schermen voor inbreuk van buiten. Dit betekent dat privacygevoelige informatie over een patiënt versleuteld in de registratie wordt opgeslagen en niet direct herleidbaar is naar de patiënt.

Vervolgtraject

De samenwerking tussen IVZ en Nefrovisie is tot nu toe constructief verlopen. We konden vaststellen dat de functionaliteit in de pilot over het algemeen werkte zoals afgesproken. Duidelijk werd wel dat er in de beheerfunctionaliteit en bij het inlezen van de verschillende aanleverformats nog winst te behalen is.

Het bestuur van Nefrovisie heeft besloten om met IVZ een vervolgtraject te starten. Dat moet ertoe leiden dat er medio 2016 een vernieuwde Renine-database, in beheer bij IVZ, beschikbaar is voor de centra. De centra leveren hun gegevens dan digitaal aan bij IVZ of voeren ze in met een online webapplicatie. In een webbased rapportagemodule, die beschikbaar komt voor geautoriseerde gebruikers, zijn dan tot op patiëntniveau gegevens van het eigen centrum te zien. Ook zullen er actuele centrumrapportages op te vragen zijn ten behoeve van managementfuncties. Voor externe partijen zal er geaggregeerde landelijke informatie beschikbaar zijn.


Ondertekening contract door Jan Weber (IVZ) en Marc Hemmelder voor de vernieuwing van Renine

 
Nefrovisie en IVZ zijn al gestart met dit vervolgtraject. Hierin wordt de volgende fasering gevolgd.

  • Fase 1: ontwikkelen online rapportage
  • Fase 2: digitale aanlevering verplichte klinische gegevens aan Renine voor centra die niet gebruik maken van Diamant
  • Fase 3: digitale aanlevering verplichte klinische gegevens aan Renine voor centra die gebruik maken van Diamant
  • Fase 4: ontwikkelen mutatiebeheer
  • Fase 5: ontwikkelen online applicatie voor digitale invoer.
DB-model IVZ
Datamodel Renine, zoals dat er na afloop van fase 5 uitziet

 
We zullen de centra regelmatig informeren over de voortgang en ook tijdig benaderen wanneer de gegevensstroom in plaats van direct naar Renine, naar de IVZ-database gaat lopen.

Marc Hemmelder

Meer informatie

Op de website van Nefrovisie is een filmpje geplaatst dat een eerste indruk geeft van een toekomstige online rapportage. Reacties op deze eerste proef zijn welkom op info@nefrovisie.nl.

Lara Heuveling is als projectleider vanuit Nefrovisie verantwoordelijk voor de coördinatie van dit traject. Indien u vragen of suggesties heeft, kunt u haar benaderen via l.heuveling@nefrovisie.nl.


Lees het volgende artikel uit deze Themanieuwsbrief: Aanlevering gegevens aan Renine vanaf 2016 (door Marc Hemmelder)