Verbeterpunten indicatoren

Zorginstellingen rapporteren jaarlijks over vijf kwaliteitsindicatoren voor chronische nierschade. Deze indicatoren zijn gezamenlijk vastgesteld door patiëntenvereniging NVN, de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onder voorzitterschap van Nefrovisie. De indicatorgegevens zijn openbaar en beschikbaar via www.zorginzicht.nl en www.kiesbeter.nl. De indicatoren zijn bedoeld om de transparantie over de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Nefrovisie heeft de aangeleverde indicatoren geanalyseerd en stelt vast dat de kwaliteit van zorg op belangrijke onderdelen op orde is en blijft (zie rapport Kwaliteitsindicatoren Chronische Nierschade 2016). Dit beeld is vergelijkbaar met de analyse op de indicatoren 2013-2015.

Er zijn echter nog enkele tekortkomingen die afbreuk doen aan de waarde van de indicatoren. Zo wordt er geen rekening gehouden met verschillen in patiëntenpopulatie tussen de zorginstellingen. Aanvullende analyse met gegevens uit Renine op centrumniveau toont dat een aantal van de indicatoren is gerelateerd aan de gemiddelde leeftijd van de patiënten in een instelling. Patiëntkarakteristieken hebben dus hun weerslag op de indicatoren. Correctie  voor een aantal karakteristieken, bijvoorbeeld leeftijd en comorbiditeit, is nodig om een beter inzicht te verkrijgen. Bij de genoemde analyse waren er geen gegevens over comorbiditeit beschikbaar. Nefrovisie onderzoekt met Dutch Hospital Data (DHD) of er op centrumniveau een correctie voor comorbiditeit kan plaatsvinden voor de uitvraag over 2017.

Een andere belangrijke tekortkoming is dat de brondata niet zijn gecontroleerd op juistheid. Er blijken aanzienlijke verschillen te bestaan tussen de cijfers die de zorginstellingen aangeleverd hebben en de gegevens die in Renine verzameld zijn. Renine heeft een landelijke dekkingsgraad van meer dan 95% (cijfers 2016) en een dataverificatiesteekproef in 2016 toonde een goede kwaliteit van de data.
Met ingang van het rapportagejaar 2017 zal Nefrovisie een aantal componenten van de indicatoren extraheren uit Renine en in de DHD-portal plaatsen. Op langere termijn is het streven alle indicatoren uit Renine af te leiden.Dit zal in ieder geval een uniforme interpretatie van de definitie van de indicatoren bevorderen. Bijkomend voordeel is dat de registratielast voor de individuele zorginstellingen erdoor vermindert.

In het rapport zijn de cijfers voor 2016 per zorginstelling terug te vinden.