Stormachtige start dataverificatie Renine

Op 18 januari jongstleden, tijdens de ergste storm in Nederland sinds 50 jaar, vond de eerste dataverificatie van Renine-data plaats. Sylvia Vogelaar en Lara Heuveling trotseerden de storm om in het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem steekproefsgewijs de aangeleverde Reninegegevens te controleren.

Sinds 2018 is dataverificatie van de Renine-gegevens een onderdeel van de visitatie. Elke zorginstelling die gehercertificeerd wordt, zal drie maanden vóór de visitatiedatum bezocht worden door een medewerker van Nefrovisie die de gegevens uit Renine controleert. Hierbij wordt gekeken naar de juistheid en volledigheid van de aangeleverde Renine-data: is toestemming van de patiënt aanwezig, is het aantal geregistreerde patiënten volledig en is de kwaliteit van de aangeleverde data voldoende. Waar nodig kunnen direct ‘tips & tricks’ worden aangereikt om de registratie van gegevens in Renine te verbeteren.


De eerste dataverificatie in het Slingeland Ziekenhuis op 18 januari 2018

Het centrum en de visitatoren ontvangen een rapport in het online documentbeheersysteem ADAS met de beoordeling en met een advies voor de visitatoren. Dit advies dient als input voor het gesprek met het centrum tijdens de visitatie. Indien een centrum op één van de drie onderdelen niet goed scoort, kunnen de visitatoren een advies geven over te ondernemen acties om de aanlevering van gegevens aan Renine te verbeteren. De betrouwbaarheid van de gegevens in Renine is van groot belang voor de kwaliteit van de uitkomsten van analyses en de rapportages die gebruikt worden bij de visitatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sylvia Vogelaar.