Renine: beter aanleveren, beter rapporteren

Medio 2016 is de Renine-database vernieuwd in samenwerking met de stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ). De centra kunnen op meerdere manieren gegevens aanleveren: digitaal aan stichting IVZ, door de gegevens te uploaden of door handmatige invoer in de module Patiëntbeheer van de online centrumportal.

Rapportage

De gegevens worden voor het centrum inzichtelijk gemaakt in de webbased rapportagemodule Nefrodata die toegankelijk is voor geautoriseerde gebruikers. Hierin zijn tot op patiëntniveau gegevens van het eigen centrum in te zien en centrumrapportages op te vragen ten behoeve van managementfuncties. De data hiervan worden maandelijks ververst. Daarnaast kunnen zij ook het Renine-visitatierapport en de CQI-rapporten hier downloaden. Voor externe partijen zijn landelijke rapportages op geaggregeerde data beschikbaar. In de centrum- en landelijke rapportage is het mogelijk om zelf rapporten op te maken voor bijvoorbeeld managementreviews of presentaties. Naast de rapportages op Nefrodata wordt er jaarlijks ook een jaarrapportage Renine gemaakt met statistische analyses, uitgevoerd op de gegevens in Renine.  

Klinische dataset en verplichte aanlevering

Hoe wordt bepaald welke gegevens er verzameld worden in Renine? Daar adviseert de sectie Registratie van de NFN over. Tijdens de Klinische Vergadering wordt het advies van de sectie Registratie ter besluitvorming voorgelegd. Zo wordt bepaald welke indicatoren verzameld worden en welke klinische gegevens hiervoor nodig zijn. Nefrovisie verzamelt deze gegevens in Renine. De centra zijn verantwoordelijk voor een tijdige aanlevering en de juistheid van de eigen gegevens in Renine.

De klinische gegevens worden al sinds 2010 vrijwillig aan Renine toegevoegd, maar nog niet alle dialysecentra leverden deze gegevens aan. De respons was vrij laag: in 2015 leverde 37% van de dialysecentra klinische gegevens aan en zijn er van 27% van de patiënten klinische gegevens aangeleverd. Per 1 januari 2016 heeft de NFN de aanlevering van klinische gegevens ten behoeve van Renine verplicht gesteld. Sindsdien is het onderdeel van de visitatiestellingen.

Verbeterde respons

Door bovengenoemde verplichtstelling is de aanlevering van de klinische gegevens sterk toegenomen. Inmiddels heeft 72% van de 75 centra (106 dialyselocaties) de klinische gegevens over 2016 aangeleverd. Dit betreft 52% van het totaal aantal patiënten in Renine. Alle centra zullen de komende periode een overzicht ontvangen met het aantal aangeleverde records. Dit maakt inzichtelijk welke kwartaalgegevens het centrum heeft aangeleverd en welke mogelijk nog ontbreken. De centra die nog geen klinische gegevens aanleveren, zullen we benaderen om te bespreken waar Nefrovisie hen terzijde kan staan om met de aanlevering te starten.

Verband tussen registratie en visitatie

Sinds 2016 is de verplichte registratie van klinische gegevens in Renine onderdeel van de visitatiestellingen, waaraan wordt getoetst bij de visitatie voor de HKZ-certificering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Renine-visitatierapport dat is samengesteld uit de beschikbare data in Renine van de voorgaande drie jaren (2014 t/m 2016). Daarin worden de centrumgegevens vergeleken met de landelijke gegevens. Het Renine-visitatierapport is in de centrumportal beschikbaar voor bevoegde gebruikers in het centrum. In ADAS wordt het beschikbaar gemaakt voor de visitatoren die het rapport gebruiken bij de visitatie.

Ontwikkelingen

De sectie Registratie van de NFN zal zich de komende periode buigen over welke indicatoren relevant zijn om de kwaliteit van zorg uit af te leiden. Er zullen in de loop van de tijd indicatoren bijkomen, mogelijk vallen er ook af. Er zijn plannen om patiënten met chronsiche nierinsufficiëntie stadium 4-5 en PROMs toe te voegen aan de registratie. De rapportage naar de centra zal verbeterd worden voor een nog betere aansluiting bij de visitatie. In 2018 wordt gestart met dataverificatie (zie hierna) van de Renine-gegevens in de centra. Het is de intentie om de aanlevering van een deel van de verplichte kwaliteitsindicatoren in 2018 vanuit Renine aan DHD te laten plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lara Heuveling of Sylvia Vogelaar.