Nieuwe wetenschappelijke inzichten

Nefrovisie heeft geparticipeerd in drie recent verschenen wetenschappelijke publicaties: twee vanuit het project Nederlandse Nieratlas en één vanuit het project PROMs-NNL. Wij lichten dit hier graag toe omdat de artikelen interessante en nieuwe inzichten geven.

In het project ‘Nederlandse Nieratlas’ hebben onderzoekers uit Amsterdam UMC (locatie AMC) en Isala met Nefrovisie en RIVM-iMTA een analyse verricht op data vanuit zorgdeclaraties die bij Vektis worden verwerkt. In het eerste artikel van Sigrid Mohnen en anderen zijn gegevens over de kosten van dialyse- en niertransplantatiebehandeling in 2014 in Nederland verzameld.

Het blijkt dat de kosten voor CAPD-behandeling het laagst zijn en dat de kosten van centrumhemodialyse, thuishemodialyse en APD nauwelijks verschillen. Niertransplantatie leidt in het jaar van de transplantatie tot ongeveer even hoge kosten als dialysebehandeling, maar in de jaren erna nemen de kosten aanzienlijk af.

Een tweede artikel vanuit het Nieratlas-project is recent gepubliceerd in Nephrology Dialysis Transplantation (NDT). Hierin hebben Manon van Oosten en anderen de behandelkosten van patiënten met chronische nierschade vergeleken met die van controlepatiënten zonder nieraandoening. De patiënten zijn ingedeeld in drie groepen: dialysepatiënten, transplantatiepatiënten en patiënten met een eGFR kleiner dan 30 ml/min/1.73m² zonder nierfunctievervangende behandeling (in het artikel aangeduid met ‘CKD’).

Onderstaande figuur uit het artikel toont dat de kosten voor de CKD-patiënten twee tot zeven keer hoger zijn dan die van controlepatiënten. Het verschil wordt kleiner naarmate de patiënten ouder worden.


Gemiddelde zorgkosten per leeftijdsgroep van CKD-patiënten en controlepatiënten zonder nierziekte

Vanuit het project PROMs-NNL heeft Esmee van der Willik een artikel geschreven over hoe de keuze voor de gebruikte vragenlijst (Dialysis Symptom Index) tot stand is gekomen. Het is belangrijk dat we uitleggen waarom die keuze is gemaakt.

Marc Hemmelder
Uitvoerend bestuurder