Nefrovisie en de AVG

Nefrovisie heeft haar privacybeleid herzien naar aanleiding van het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij nodigen u uit hiervan kennis te nemen.

Om uw privacy te waarborgen houden wij ons aan de wet- en regelgeving rondom persoonsgegevens; wij verwerken deze uitsluitend als dat strikt noodzakelijk is. U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@nefrovisie.nl. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor het doel waar deze voor geregistreerd worden. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel van de verwerking en wettelijke bepalingen. Wanneer wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze gecontroleerd verwijderd of niet benaderbaar gemaakt.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als zij deze voor hun werk nodig hebben. Ons gebouw, de computersystemen en de computernetwerken zijn beveiligd op een niveau dat maatschappelijk aanvaardbaar is gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens.  Mocht zich ondanks deze voorzorgsmaatregelen een datalek voordoen, ondernemen wij direct de noodzakelijke stappen.

Wilt u meer weten? Lees dan ons privacybeleid. Voor vragen over dit beleid kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Nefrovisie, bereikbaar via privacy@nefrovisie.nl.