Nefrovisie analyserapport Kwaliteitsindicatoren chronische nierschade 2018

Zorginstellingen leveren jaarlijks 5 kwaliteitsindicatoren voor chronische nierschade. Deze kwaliteitsindicatoren zijn gezamenlijk vastgesteld door patiëntenvereniging NVN, de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onder voorzitterschap van Nefrovisie. De indicatorgegevens zijn openbaar en beschikbaar via www.zorginzicht.nl.

Publicatie van deze informatie heeft tot doel de transparantie over de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Ook dit jaar heeft Nefrovisie een analyse uitgevoerd naar de aangeleverde kwaliteitsindicatoren. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van het openbare databestand Medisch Specialistische Zorg 2018. In het analyserapport kwaliteitsindicatoren chronische nierschade 2018 worden de belangrijkste bevindingen gerapporteerd.

Er zijn veel reacties binnengekomen over de aanpassing van indicator 2 over de voorbereidingstijd voor niertransplantatie na start met dialyse. Patiënten die definitief niet transplantabel zijn worden in het rapportagejaar 2018 niet meer meegenomen in de teller. Dit voorkomt dat patiënten onterecht als niet transplantabel geregistreerd worden om de indicator te verbeteren. Verder worden patiënten ouder dan 75 jaar niet langer meegenomen in deze indicator, omdat er maar weinig dialysepatiënten in deze leeftijdsgroep getransplanteerd worden. Op deze manier wordt er beter inzicht gecreëerd in de daadwerkelijke kwaliteit van de transplantatievoorbereiding.

De uitkomst van indicator 2 is door de verandering van de definitie niet direct te vergelijken met die uit voorgaande jaren. Dit is van belang bij de interpretatie van de gegevens. Gemiddeld genomen ligt de waarde van deze indicator lager dan in voorgaande jaren. Een 100% score is bij deze indicator nagenoeg uitgesloten. Dat zou betekenen dat alle patiënten die gestart zijn met dialysebehandeling in 2018 ook transplantabel zijn en binnen 6 maanden na de start met dialyse op de wachtlijst van Eurotransplant urgentie T hebben. Toch blijken veel instellingen een 100% score weer te geven. Gezien de verandering van de definitie kunnen we niet uitsluiten dat de interpretatie van de nieuwe definitie van de indicator niet optimaal is verlopen. Het is goed om bij discussie met de zorginstelling of zorgverzekeraar over deze indicator bovenstaande mee te nemen. Indicator 2 heeft daarbij een verband met indicator 4. Een zorginstelling waarbij er veel preëmptieve niertransplantaties worden verricht zal in het algemeen een lager aantal patiënten op urgentie T hebben na start met dialyse. Een te lage score op indicator 2 is derhalve niet automatisch een te lage kwaliteit van het niertransplantatie programma in een zorginstelling.

In 2019 wordt deze indicator opnieuw gewijzigd om patiënten die binnen 6 maand na start met dialyse een postmortale niertransplantatie hebben ondergaan ook mee te tellen. Deze patiënten hebben ook een tijdige voorbereiding gehad en worden nu in de indicator ten onrechte niet meegenomen.

Marc Hemmelder, uitvoerend bestuurder Nefrovisie

Frans van Ittersum, lid werkgroep kwaliteitsindicatoren namens de NFN