Dataverificatie Renine

Om indicatoren betrouwbaar te kunnen registreren, is het noodzakelijk om te controleren of de gegevens juist zijn en of ze compleet zijn aangeleverd. Voor Renine heeft Nefrovisie een werkwijze voor dataverificatie ontwikkeld die vanaf 2018 deel gaat uitmaken van de visitatie. De werkwijze is beoordeeld en goedgekeurd door de Plenaire Visitatie Commissie (PVC) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de visitatie.

Elke zorginstelling die gehercertificeerd wordt zal drie maanden voor de visitatiedatum bezocht worden door een medewerker van Nefrovisie. Deze zal samen met een medewerker die verantwoordelijk is voor de gegevensaanlevering van de zorginstelling een steekproef doen. Daarbij wordt beoordeeld of de patiënten-toestemming voor het leveren van gegevens aan Renine is vastgelegd en of gegevens van patiënten correct en compleet zijn aangeleverd. Dankzij deze werkwijze kan de kwaliteit van de aangeleverde gegevens goed beoordeeld worden. Deze beoordeling wordt, na hoor en wederhoor, toegevoegd aan de documenten die de visitatoren beoordelen. Bij onvoldoende beoordeling van dataverificatie kunnen de visitatoren advies geven over te ondernemen acties om de aanlevering van gegevens aan Renine te verbeteren.

Omdat elke zorginstelling eens per drie jaar opgaat voor een hercertificatie, gaan we ervan uit dat over drie jaar bij elke zorginstelling een dataverificatie heeft plaatsgevonden. Dan kunnen gegevens vanuit Renine over indicatoren bij een visitatie ook gewogen en met andere centra vergeleken worden. De PVC zal hier bij de vernieuwing van de visitatiesystematiek op anticiperen.

Marc ten Dam, vicevoorzitter PVC:

De PVC wil een verbeterslag maken in de effectiviteit van de visitaties. Verbetering van de kwaliteit van de Renine-data door dataverificatie en de transparantie over indicatoren gaan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.”