Beleidsadviesraad en Klantadviesraad

De Beleidsadviesraad en de Klantadviesraad zijn belangrijke organen voor Nefrovisie. Via deze raden houden we voeling met het werkveld en krijgen we waardevolle input voor beleid en productontwikkeling. De Beleidsadviesraad kwam op 26 november voor de tweede keer bijeen. Voor de oprichting van de Klantadviesraad zijn de voorbereidingen getroffen.

Beleidsadviesraad

De Beleidsadviesraad heeft op 26 november jl. gesproken over een te ontwikkelen kwaliteitsstandaard chronisch nierfalen. Met alle veldpartijen zal in 2015 een standaard gemaakt worden die samenhang moet brengen tussen bestaande richtlijnen en zorgstandaarden op het gebied van chronische nierschade. Het patiëntperspectief staat daarbij centraal. Na gezamenlijke vaststelling van de kwaliteitsstandaard kan deze opgenomen worden in het kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland.

Belangrijk onderdeel van de kwaliteitsstandaard wordt een nog vast te stellen set indicatoren. Deze wordt in Renine opgenomen en zal leiden tot periodieke rapportage. Een breed samengestelde adviescommissie, geïnitieerd door de NFN, heeft een concept-indicatorenset ter beoordeling voorgelegd aan NVN, ZN, V&VN, DNN, VMWN en NFN. De intentie is om tijdens de klinische vergadering van de NFN op de Nederlandse Nefrologiedagen hierover een besluit te nemen. Nefrovisie is bereid deze ambitieuze opdrachten te coördineren en een succesvolle afronding mogelijk te maken.

Als knelpunt signaleerde de Beleidsadviesraad de vergoeding voor het gebruik van natriumbicarbonaat en Emlazalf voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie stadium 4 en 5. In samenspraak met Zorgverzekeraars Nederland en Zorginstituut Nederland zal Nefrovisie een brief met beleidsregels hierover samenstellen. Ook is aandacht gevraagd voor de veranderingen in de vergoeding van huishoudelijke zorg voor thuishemodialysepatiënten per 1 januari 2015. De nieuwe regelgeving, met verschuiving van taken naar gemeenten, moet niet leiden tot een gedwongen afname van thuishemodialyse. We roepen de centra op dit te monitoren en hun ervaringen zo nodig te melden.

Klantadviesraad

Wij vinden het belangrijk dat de gebruikers van onze diensten bij alle ontwikkelingen een formele positie krijgen. Zo kunnen zij een constructief-kritische bijdrage leveren aan het functioneren van Nefrovisie. Daarom richt het bestuur een Klantadviesraad op, samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse partners van Nefrovisie. De Klantadviesraad kan via de uitvoerend bestuurder het bestuur van Nefrovisie wijzen op tekortkomingen of aandachtspunten aandragen.

De besturen van de NVN, NFN, V&VN, DNN, VMWN en VDT zullen op korte termijn benaderd worden om een vertegenwoordiger aan te wijzen voor de Klantadviesraad. Het is de bedoeling om in het eerste kwartaal van 2015 een eerste bijeenkomst te plannen. Gebruikers van onze diensten kunnen te zijner tijd opmerkingen, vragen en klachten bij de Klantadviesraad inbrengen via een speciaal mailadres dat op de website van Nefrovisie vermeld zal worden.

Vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief kunt u stellen via ons contactformulier