Begroting Nefrovisie goedgekeurd

Het Nefrovisie-bestuur heeft tijdens de bestuursvergadering van 26 augustus jl. de begroting voor 2015 goedgekeurd. De begroting is op 1 september 2014 verstuurd aan alle raden van bestuur en verpleegkundig hoofden van de dialysecentra/-afdelingen. Dit is volgens de afspraak na afstemming over de verhoogde centrumbijdrage met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Krachten gebundeld

In 2014 heeft de fusie van het Hans Mak instituut en Renine haar beslag gekregen. De krachten zijn gebundeld om de professionals in het nefrologische veld optimaal te kunnen ondersteunen en dubbel werk te voorkomen. In de begroting is te zien dat in 2015 de focus zal liggen op de vernieuwing van de registratie en de visitatie. Ook de ontwikkeling, implementatie en procesmatige inbedding van uitkomstindicatoren zal veel aandacht krijgen. Om alle noodzakelijke vernieuwingen te kunnen realiseren is in 2014 een verhoging van de bijdrage per patiënt doorgevoerd. Het bedrag van € 152,50 per patiënt zal in 2015 worden gehandhaafd.

Klaar voor de toekomst

De financiële uitgangspositie van Nefrovisie voor 2015 is goed. De uitvoeringskosten zijn de afgelopen jaren sterk teruggebracht, het beleid is aangescherpt. Nefrovisie kan zich nu zich optimaal wijden aan haar primaire taak: het faciliteren van de professionals in de zorg voor nierpatiënten. Daar hoort bij dat we ons inspannen om die zorg steeds beter te maken en dat we de kwaliteit ervan ook laten zien aan de buitenwereld.

Met vragen kunt u terecht bij Rik de Jonge