Kwaliteitscontroles

Het is van groot belang dat er geen foutieve gegevens worden ingevoerd in Renine. Daarom zijn er controles op juistheid en volledigheid van de gegevens ingebouwd in de module patiëntbeheer en bij acceptatie van digitale berichten. Ook wordt gecontroleerd of de voorgaande therapie en het voorgaande centrum aansluiten bij de therapiehistorie in Renine. Via vinkjes en kruisjes is in één oogopslag duidelijk waar gegevens ontbreken. Bevoegde gebruikers kunnen missende gegevens en (het merendeel van) de discrepanties via de webapplicatie aanvullen of oplossen.

Jaarcontrole

Bij afsluiting van het kalenderjaar vindt een controle plaats op de aantallen patiënten en de therapiesoort op peildatum 31 december van dat jaar. Deze gegevens bepalen uiteindelijk de jaarcijfers van Renine. De aantallen worden ook gebruikt voor de facturering aan de dialysecentra en het subsidiëren van patiëntenverenigingen. Dit levert nog een extra controlemoment op.

Dataverificatie

Dataverificatie is een voorwaarde om de kwaliteit van de uitkomsten uit de registratie te kunnen waarborgen. Structureel vindt er intern dataverificatie plaats door middel van periodieke controles op de database. Daarnaast vindt er sinds 2018 dataverificatie plaats waarbij Nefrovisie extern de geregistreerde gegevens verifieert. Dit vindt voorafgaand aan de visitatie plaats. Hierbij wordt met name op juistheid en volledigheid van de gegevens en op de aanwezigheid van toestemming gelet. Externe dataverificatie op de transplantatiegegevens wordt uitgevoerd door de Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie (NOTR).

Samenwerking

Regelmatig wisselt Nefrovisie Renine-gegevens uit met de Nederlandse Orgaantransplantatie registatie (NOTR) van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) om de kwaliteit van beide registraties te optimaliseren. Ook op Europees niveau worden therapiegegevens van dialyse- en transplantatiepatiënten verzameld. Dit doet de ERA-EDTA registratie (European Renal Association – European Dialysis and Transplant  Association). Jaarlijks levert Nefrovisie gegevens uit Renine aan als Nederlandse bijdrage aan deze Europese registratie.