Nieuws

Invoering herzien kwaliteitssysteem dialyse op 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 kunnen dialysecentra die deel uitmaken van een ziekenhuis met NIAZ-, JCI- of ISO kwaliteitserkenning kiezen hoe zij het kwaliteitssysteem van de dialyseafdeling willen laten toetsen. Men kan kiezen voor het ziekenhuisbrede systeem of voor de bestaande toetsing op basis van de HKZ-norm dialyse. Dialysecentra die een ZKN-certificaat hebben zijn niet meer verplicht om een separate toetsing tegen de HKZ-norm dialyse te laten uitvoeren.

Stel, een dialyseafdeling kiest voor de ziekenhuisbrede kwaliteitsborging. Dan zal de beroepsvisitatie door NFN en V&VN Dialyse & Nefrologie separaat worden uitgevoerd, tussen de momenten van ziekenhuisbrede kwaliteitsborging. In het nieuwe systeem wordt bij een goede beoordeling de bezoekfrequentie van de visitatie verminderd. In principe wordt het centrum dan nog maar naar eens in de vier jaar bezocht.

Visitatienormen

Parallel aan de herziening van de wijze van externe toetsing van het kwaliteitssysteem van dialysecentra, zijn ook de visitatiestellingen herzien. In 2019 zijn de stellingen vervangen door Visitatienormen. De beoordelingssystematiek is in lijn gebracht met de ‘Leidraad waarderingssystematiek voor kwaliteitsvisitaties’ van de FMS. Het reglement van de Plenaire Visitatiecommissie (PVC) is aangepast. NFN en V&VN Dialyse & Nefrologie hebben de nieuwe Normen en het nieuwe Reglement goedgekeurd.

De voorzitter van de PVC, Marc ten Dam, schetst in het artikel  ‘Schrap en verbeter’ bij kwaliteitsborging dialysecentra de achtergronden van de herziening van de visitatiesystematiek.

En verder…
Naast de reeds gerealiseerde wijzigingen wordt in 2020 verder gebouwd aan de vernieuwing van het kwaliteitssysteem en wel als volgt.

Transparantie

In 2019 is een enquête uitgezet onder hoofden van dialysecentra, kwaliteitsmedewerkers en nefrologen over het al dan niet openbaar maken van het visitatierapport. Op basis van de resultaten van deze enquête gaan we een voorstel formuleren en aan NFN en V&VN D&N voorleggen.

Patiënten mee laten visiteren

In 2019 zijn we gestart met de voorbereiding van een pilot die als doel heeft te onderzoeken of deelname van een vertegenwoordiging van de patiëntenvereniging aan de visitatie meerwaarde heeft. De pilot vindt plaats in de eerste helft van 2020.

Uitbreiding kwaliteitsborging naar chronische nierschade stadium 3 en 4 en niertransplantatie

In 2019 is een invitational conference voor nefrologen gehouden over het opzetten van een kwaliteitsborgingsysteem voor chronische nierschade. Er is een commissie geïnstalleerd die zich gaat bezighouden met dit onderwerp en er zijn subsidieaanvragen uitgezet. Eenzelfde proces zal in 2020 starten voor de zorg rondom niertransplantatie.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, mail: visitatie@nefrovisie.nl.