Nieuws

Covid-19 en fysieke visitaties PVC

De tweede golf van Covid-19-besmettingen heeft ertoe geleid dat de Plenaire Visitatie Commissie NFN – V&VN Dialyse & Nefrologie heeft besloten om voorlopig geen fysieke visitaties uit te voeren.

Tegelijkertijd is er een werkgroep ingesteld om te onderzoeken of en zo ja, onder welke voorwaarden er een online visitatie in het kader van het kwaliteitssysteem dialyse mogelijk is. Er wordt gestreefd om vanaf 1 december 2020 het visitatieprogramma van de PVC online uit te voeren.

De centra die in oktober/november bezocht zouden worden, zijn op de hoogte gesteld. Met hen worden nieuwe afspraken ingepland.

Voor vragen: visitatie@nefrovisie.nl