Aanpassingen kwaliteitssysteem 2019

De Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en V&VN Dialyse & Nefrologie zijn in het voorjaar van 2019 akkoord gegaan met aanpassing van het kwaliteitssysteem Dialyse. De vernieuwde normensystematiek wordt van kracht zodra het implementatietraject is afgerond, uiterlijk 31 december 2019. Voor dialyseafdelingen die onderdeel zijn van een ziekenhuis, is voor de certificatie een overgangsregeling gemaakt. De aanpassingen en de overgangsregeling zijn goedgekeurd door Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Lees meer over het herzieningsproces dat met een subsidie van de SKMS tot stand is gekomen in het verantwoordingsdocument.

Wat verandert er?

Het kwaliteitssysteem Dialyse is als volgt aangepast:

 1. HKZ-certificatie is niet langer verplicht voor centra die onderdeel zijn van een NIAZ/JCI- geaccrediteerd of ISO-gecertificeerd ziekenhuis mits:
  • de kwaliteit van het dialysecentrum specifiek is opgenomen in de ziekenhuisbrede kwaliteitsborging en
  • de multidisciplinaire beroepsinhoudelijke visitatie uitgevoerd door de Plenaire Visitatie Commissie (PVC), wordt gecontinueerd.
 2. Voor zelfstandige dialysecentra wordt het huidige systeem van certificatie gecontinueerd. Wel kiest het centrum de vorm  van certificatie.  De beroepsinhoudelijke visitatie wordt tegelijk met de certificatie uitgevoerd door leden van de PVC: de visitatoren treden ook op als materiedeskundigen voor de certificerende instelling. De mogelijkheden zijn:
  • certificatie tegen de huidige HKZ-norm Dialyse
  • certificatie tegen de nieuwe HKZ-norm Zorg en Welzijn.
  • certificatie tegen het ZKN-keurmerk.
 3. Het HKZ-certificaat, of een gelijkwaardig alternatief zoals hierboven beschreven, in combinatie met deelname aan beroepsinhoudelijke visitatie blijft de veldnorm voor kwalitatief goede dialysezorg.
Overgangsregeling

Voor dialysecentra die onderdeel zijn van een ziekenhuis, gelden de volgende bepalingen voor de overgang van HKZ-certificatie naar ziekenhuisbrede kwaliteitsborging:

 1. Instellingsbrede toetsing van een ziekenhuis mag niet later dan twaalf maanden na verval van geldigheid van het HKZ-certificaat plaatsvinden. Twaalf maanden lijkt een redelijke periode omdat NIAZ om de vier jaar toetst en HKZ om de drie jaar. Bij de ISO-gecertificeerde ziekenhuizen zijn er geen overgangsproblemen, bij de JCI-gecertificeerde instellingen is de dialyseafdeling onderdeel van de JCI- kwaliteitsborging.
 2. Dialyse is bij de instellingsbrede beoordeling een ‘hoogrisicoafdeling’. NIAZ bezocht de dialyseafdeling voorheen niet wanneer er een HKZ-certificaat was, maar gaat dit nu wel doen. Hierbij wordt de dialyse, net als OK, SEH en IC, gezien als hoogrisicoafdeling met vergelijkbare aandacht en (dus extra) kosten voor centrum.
 3. Wanneer de periode tussen de vervaldatum van het HKZ-certificaat en de ziekenhuisbrede toetsing langer dan twaalf maanden is, zijn er twee opties:
  • Hercertificering HKZ in combinatie met visitatie door de PVC
  • Tussentijds dialysespecifiek NIAZ-bezoek

Multidisciplinaire visitatie blijft gehandhaafd. De visitatie door de PVC wordt gepland halverwege de periode tussen twee NIAZ/JCI/ISO-ziekenhuisbeoordelingen in. De bevindingen uit ziekenhuisbeoordeling en visitatie worden over en weer ter beschikking gesteld.

Voor informatie over de aanpassingen en/of de overgangsregeling kunt u mailen naar visitatie@nefrovisie.nl