Nieuws

Subsidie landelijk kwaliteitssysteem niertransplantatie

In Nederland krijgen jaarlijks rond de 1.000 patiënten een niertransplantatie in één van de zeven academische centra. In totaal zijn er rond de 12.000 niertransplantatiepatiënten. De zorg voor deze patiënten wordt geleverd door zowel perifere als academische centra en door zowel de interne geneeskunde als door de heelkunde. Een samenhangend systeem waarin alle facetten van de transplantatiezorg kunnen worden geëvalueerd ontbreekt echter. Daarom is er op gezamenlijk initiatief vanuit de Nefrovisie, de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), het Landelijk Overleg Niertransplantatie (LONT) en de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) een SKMS-subsidie aangevraagd en verkregen om in verdere samenwerking met ook de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de nierpatiëntenvereniging NVN een landelijk en integraal kwaliteitssysteem voor niertransplantatie op te zetten.  

 Het project heeft tot doel om in 3 jaar een kwaliteitssysteem op te zetten dat bestaat uit een samenhangende set van uitkomst- en procesmaten waarbij alle fasen van transplantatie aan bod komen. Registratie van uitkomstmaten wordt uitgevoerd door de NTS in de Nederlandse Orgaan Transplantatie Registratie (NOTR) in samenwerking met Nefrovisie waar registratie in Nefrodata plaatsvindt. Beoogde eindproducten van dit project zijn dashboards met kwaliteitsparameters voor zowel de perifere- als de transplantatiecentra, een landelijk benchmarksysteem en een visitatiesysteem voor transplantatiecentra en voor perifere centra. De visitatie voor perifere centra zal worden geïntegreerd in de reeds bestaande visitatie van dialysecentra.  

 Met de ontwikkeling van dit kwaliteitssysteem wordt aangesloten bij de veranderende Europese wetgeving waarbij transplantatievergunningen voor bepaalde tijd zullen worden afgegeven en zullen worden verlengd op basis van een kwaliteitstoets. Daarnaast beoogt het project de praktijkvariatie tussen centra te verminderen en samenwerking te vergroten. Hierdoor kunnen we beter aansluiten bij de veranderende demografie van onze patiënten en de invloed van technische innovaties in de transplantatiezorg evalueren.  

 Het innovatieve van het huidige project zit hem in het geïntegreerde multidisciplinaire karakter tussen de perifere- en academische centra, maar ook tussen de interne geneeskunde en de heelkunde. Zo wordt bewerkstelligd dat de kwaliteit van zorg in alle transplantatiecentra in een continu proces wordt verbeterd. Dit zal uiteindelijk de individuele patiëntenzorg ten goede komen.