Visie & Missie

Visie

Het kwaliteitssysteem van de dialyse is de basis voor de certificering van de centra. De zorgverzekeraars hanteren het HKZ-certificaat als inkoopcriterium voor de dialyse. Daarbij wordt de roep om inzicht in klinische performance en patiëntgerelateerde uitkomstindicatoren steeds luider. De toenemende eisen aan transparantie maken vernieuwing van het kwaliteitssysteem noodzakelijk. Dat is de opdracht van Nefrovisie voor de komende jaren. Daarnaast dient de registratie- en rapportagelast in de centra af te nemen door verder geautomatiseerde release van gegevens. Nefrovisie wil deze vernieuwing voortvarend en integraal aanpakken om zo de centra optimaal van dienst te kunnen zijn.

Missie

De missie van Nefrovisie is optimaal inzicht te verschaffen in klinische en patiëntgerelateerde uitkomsten van nefrologische zorg. Dat doet het bureau vanuit een centrale en onafhankelijke positie. Het is onze ambitie om in 2018 een geïntegreerd kwaliteitssysteem nefrologie te hebben dat voldoet aan de dan geldende normen. Vanuit wetenschappelijke richtlijnen is dan een beperkte set valide en relevante uitkomstindicatoren vastgelegd. Registratie in Renine vanuit de bron van de nefrologische centra wordt getoetst in de visitatie die is gekoppeld aan de HKZ-certificering. Patiënten en professionals hebben met adequate digitale technieken toegang tot kwaliteitsdata op individueel én op centrumniveau. Gegevens van centra zijn transparant, naar centrum herleidbaar en onderling vergelijkbaar. Kwaliteitsmeting is gebaseerd op objectieve, valide en relevante indicatoren. Nefrovisie zorgt voor een professionele en optimale ondersteuning om deze ambitie te realiseren.

Strategisch Beleidsplan 2015-2017

Nefrovisie heeft de ANBI-status verkregen per februari 2014 (RSIN: 812008157).